Search form

Lucas 11

Is Ketudluanan Mehitenged te Ked-ampù

(Lucas 11:1-13; Mateo 6:9-13; 7:7-11)

1Sengeandew, ne ed-ampù si Jesus diyà te Megbevayà. Ne te nekeipus sikandin te ed-ampù migkag̵i is sevaha zuen te menge sumusundan din, ke sikandin te, “Datù, penurua key te ked-ampù su si Juan Megbebewtismu, mibpenurù din is menge sumusundan din te ked-ampù.” 2Ne migkag̵i si Jesus te, “Iyan heini iringi niw ke ed-ampù kew; ke sikiyu te,

‘Amey zey ziyà te langit,

berakat he tehuza te menusiyà is ngazan nu.

Berakat he medhadì ka te menusiyà.

3Beg̵ayi key te egkeenen

he egkinehenglanen dey

te kada andew.

4Peseyluwa key te menge salè dey

su sikami, ebpeseyluwen dey

is langun he nekesalà diyà te kenami.

Ne ipekeziyù key kenikew te mezesen he penuley.’ ”

5Ne mid-uman megkag̵i si Jesus te, “Penenglitan is sevaha keniyu, duen emig̵u zin he edhendutun te kandin te metaneb en is kezukileman ne ke sikandin te, ‘He Geli, ipesambey e pa kenikew te egkekaan. 6Su zuen meg̵eliyug ku he ziyà ebpuun te meziyù ne wazè ku igkepeg̵ana kandin.’ 7Ne zutun, edtavak sikandin dutun te valey zin te, ‘Es! egkepeg̵ulan ad he ed-enew su midlekevan ku en heeyan is gemawan ne nemekelipezeng en heini is menge anak ku kayi te hulid ku. Ne kenè e en ebpekeenew he ebeg̵ey ziyan te kenikew te egkekaan.’ 8Ne haazà,” ke si Jesus, “minsan ke kenà sikandin egkesuat he ed-enew he edtavang te emig̵u zin, iyan, ke kenà ed-engked haazà is edhangyù, ebpeketeg̵el sikandin ebpekeenew ne ibeg̵ey zin kandin is langun he kinahanglan din. 9Ne venar is egkeg̵iyen ku keniyu he penigudu kew vuyù diyà te Megbevayà ne ebeg̵ayan kew zin; penigudu kew pen-ahà ne ibpeturedu zin keniyu is ebpen-ahaan niw; penigudu kew penelehuzan ne ebpuwasan kew zin. 10Su is langun he ebuyù diyà te Megbevayà, ebpekezawat; ne sikan is ebpen-ahà, ebpeketuredu; ne sikan is ebpenelehuzan, ebpuwasan daan te Megbevayà. 11Sikiyu is menge g̵inikanan, ke zuen ebuyuen te anak niw he pait, ne kenà egkehimu he uled is ibeg̵ey niw. 12Ne emun impis is ebuyuen din, kenà daan egkehimu he venayew is ibeg̵ey niw. 13Ne sikiyu is menusiyà he kenà memetazeng, emun meupiya is ibeg̵ey niw ziyà te menge anak niw, iyan pe be is Amey tew he Megbevayà diyà te langit kenà mebeg̵ey keniyu te Wag̵as he Mulin-ulin ke ebuyuen niw.”

Is Lavew ki Setanas

(Lucas 11:14-23; Mateo 12:22-30; Marcos 3:20-27)

14Ne zuen timpu he mibewian ni Jesus is maama he midhimu he emew te mezaat he mulin-ulin he edlalung kandin. Ne hein impaawà ni Jesus haazà is mezaat he mulin-ulin ne segugunà nekekag̵i haazà is maama. Ne utew nengeinuinu is langun he menge etew he nengetig̵um dutun. 15Iyan, duen dutun migkag̵i te, “Iyan mibeg̵ey kandin te g̵ehem te kebpenegseg te menge mezaat he mulin-ulin si Endedaman, sikan is egalen te menge mezaat he mulin-ulin.” 16Ne zuen pa zutun menge etew he egezaman dan si Jesus. Midhangyù dan he ibpeehè din is egkein-inuwan su ed-ahaan dan ke tutuu ve he midsug̵ù sikandin te Megbevayà. 17Iyan, netuenan ni Jesus ke hengkey is seled te g̵ehinawa zan ne migkag̵i sikandin te, “Penenglitan ke zuen hadì ne ebpetebtebekà is menge sakup din ne meg̵aan egkeawà is gehem din te kedhadì. Ne ke zuen edlingahaan te sengepemilya ne ebpekungkuntedahà is menge sakup din, ne egkevengkag haazà is pemilya. 18Ne emun egketebek ni Setanas is menge sakup din egkezeetan is gehem din. Kenà egkehimu is migkag̵i niw he pinaag̵i te g̵ehem ni Endedaman egkezaag ku is menge sakup din. 19Emun iyan igkesegseg̵a ku te menge mezaat he mulin-ulin is gehem he ebpuun diyà te ki Setanas ne hendei ves ebpuun is gehem te menge zuma niw he ebpenegseg te mezaat he mulin-ulin? Pinaag̵i te menge ulaula te menge sumusundan niw egketuusan he nengesayep kew. 20Su heini is gehem ku te kebpemug̵ew te mezaat he mulin-ulin, ne ziyà ebpuun te Megbevayà. Ne pinaag̵i kayi egketuusan niw he iyan en heini sikan is timpu te kedhadì te Megbevayà.”

21Ne zutun impesavut ni Jesus he lavew he mekeg̵eg̵ehem sikandin kenà si Setanas is egalen te menge mezaat he mulin-ulin. Ke si Jesus te, “Ke zuen mezesen he etew he nepurung meg̵umeeni ne ebentayan din is baley zin, wazà ebpekeag̵ew te menge azen din. 22Iyan, ke zuen tuwas pa he mezesen he ebpekeuma, egkezaag din haazà is nehuna, ne ed-eg̵awan din te menge g̵umaan he iyan edserig̵an dutun te etew ne ebpeneltelazen din haazà is netavan din diyà te menge sakup din.”

23Ne mid-uman megkag̵i si Jesus te, “Sikan is kenè ku zuma, ne kuntada ku; sikan is kenà edtavang kedì, ne edsanggen kediey.

Is Mezaat he Mulin-ulin he Ebpen-ahà te Egkeubpaan Din

(Lucas 11:24-26; Mateo 12:43-45)

24Ke ed-awà is mezaat he mulin-ulin he ebpuun diyà te etew he edlelungen din, diyà ebayà te memaza he tanà su ebpen-ahà te egkeubpaan din. Ne emun wazè din egkeahà, egkag̵i sikandin te, ‘Edlikù a nasì diyà te neubpaan ku.’ 25Ne edlikù ne egkeehè din haazà is neubpaan din he midtines en is menge vutang dutun, ne nepurung melumpiyuwi. 26Ne zutun edlikù edhipanew su ebpengakat te pitu he zuma zin he menge mezaat he mulin-ulin he tuwas pa he memezaat kenà sikandin. Ne ed-ahuk dan ne ed-ubpè dan dutun te etew. Ne zutun ed-iseg pa ebmezaat is kebpekesavuk dutun te etew, kenà te nehuna he kebpekesavuk din.”

Is Tutuu he Kelipey

27Ne zutun hein neipus ni Jesus haazà is migkag̵i zin ne zuen dutun bahi he midhabet megkag̵i te, “Dekelà is kelipey te vahi he mid-anak kenikew wey nekepesusu kenikew!” 28Iyan, midtavak si Jesus te, “Lavew pa he zekelà is kelipey te etew he ebpemineg te Lalag te Megbevayà ne ebpezumdumahan din!”

Is Ebpen-ahà te Singyal

(Lucas 11:29-32; Mateo 12:38-42)

29Ne zutun hein egkengehasekhasek en is utew mezakel he menge etew he ed-uvey ziyà te ki Jesus, migkag̵i sikandin diyà te kandan te, “Sikiyu is menge etew g̵untaan, utew mezaat is menge ulaula niw. Egkesuatan niw he meehè niw is singyal he ebpuun te Megbevayà diyà te langit he tuus he midsug̵ù e zin, iyan, iyan dà singyal he ibpaahà keniyu is iring te impeulaula zengan duen te tipehuna he ebpeneuven he si Jonas. 30Su si Jonas, hein nekeuma sikandin dengan diyà te inged he Ninivi, impeehè din is singyal he tuus te silut te Megbevayà diyà te menge tigNinivi. Ne iring din ded daan, siak is Kakey te Menusiyà, egkehimu is penurù ku he tuus te meg̵aan en is ed-ul-ulahan keniyu te Megbevayà. 31Keuzemà te andew te kedhukum te Megbevayà, sikan is tipehuna he bai he ebpuun te inged he Siba, edsewayen kew zin is menge etew g̵untaan su utew meziyù is midhipenawan din te kebpemineg dà te penurù ni Hadì Sulumun te utew metau. Ne g̵untaan, duen lavew pa kenà si Sulumun dini te keniyu ne wazè niw zewata is penurù din. 32Keuzemà te andew te kedhukum te Megbevayà, edsewayen kew is menge etew g̵untaan te menge tigNinivi zengan su hein nezineg dan is penurù ni Jonas, mid-iniyug̵an dan is memezaat he ulaula. Ne g̵untaan duen ebpeneuven he lavew pa kenà si Jonas dini te keniyu, ne sikiyu mulà, wazè niw zewata is penurù din.”

Is Sulù

(Lucas 11:33-36; Mateo 5:15; 6:22,23)

33Ne mid-uman megkag̵i si Jesus te, “Wazà etew he edtemteman din is sulù ne id-eles din, ne emun kenà, ne ebpelengkevan din te revan, kekenà, diyè din idsavuk te sevukà, ne emun duen etew he edseled ne egketeyawan. 34Is mata te etew, ne iring te sulù diyà te lawa zin su emun merayag is ked-ehè din, he ke và dà egkeg̵iya, emun metazeng is ulaula zin, ne henduen be te egketeyawan is tivuuk he lawa zin. Iyan, emun lakap sikandin, he ke và dà egkeg̵iya, lalung sikandin, henduen be te egkekezukileman is tivuuk he lawa zin. 35Iring din ded daan is sulù te isip te etew, he ke và dà egkeg̵iya, is kedsevuta zin te hustu. Kinahanglan he kenà heini egkezaag te mezaat 36he ulaula zin, ne henduen be te utew merayag is egkeulaula zin iring te egketeyawan sikandin te sulù.”

Is Menge Etew he Uvag Edsunud te Megbevayà

(Lucas 11:37-54; Mateo 23:1-36; Marcos 12:38-40)

37Ne hein nekeipus dutun si Jesus is ebpenurù ne zuen sevaha zutun he Perisiyu he mid-umbita kandin te kegkaan diyà te valey zin. Ne midhendiyà si Jesus ne migkaan. 38Ne naahà dutun te Perisiyu he migkaan si Jesus he wazè din lùlui is belad din. Ne utew sikandin neinuinu su nesupak ni Jesus is betasan te menge Perisiyu. 39Ne migkag̵i si Jesus diyà te kandin te, “Sikiyu is menge Perisiyu, ebpurungan niw ebentayi is menge vetasan niw, iyan, diyà te isip niw wey g̵ehinawa niw ne zuen keheheramham wey kelelalung. Iring kew te vasu wey pinggan he nelumpiyuwan diyà te g̵awas, iyan, meremerik is diyà te seled. 40Menge wazè niw isip! Is Megbevayà he midlimbag din is gawas te lawa niw, midlimbag din daan is gehinawa wey isip niw. Ne kinahanglan he lumpiyu is gehinawa niw wey isip niw iring te g̵awas te lawa niw. 41Ne sumalà is egkehimu niw, beg̵ayi niw is menge egkengeayuayu ne human egkehimu he egkelumpiyuwan kew egkepurungi.

42Kehizu niw te menge Perisiyu su ibeg̵ey niw te Megbevayà is ikepulù he vahin minsan te menge perehemut te egkeenen iring te yirbebuyna wey vawing wey is langun he menge edlumbayen, iyan, is metazeng he ulaula wey is kebmahala niw te Megbevayà diyà te g̵ehinawa niw, ne wazè niw isipa. Kinahanglan he iveg̵ey niw is ikepulù, iyan, kenè niw zaan ipeliyu heini is menge lavew pa he sug̵ù.

43Kehizu niw te menge Perisiyu su emun diyè kew te simbahan egkesuatan niw he ibpepinuu kew ziyà te menge pinuuwà te menge egalen. Ne emun diyè kew te tiyenggiyan, utew ibmeupiya te g̵ehinawa niw ke edtehuzen kew te menge etew. 44Kehizu niw te menge Perisiyu su iring kew te menge leveng he kenà egketuusan ne egkeg̵iekan te etew, iyan, wazè dan metueni he meremerik haazà is neg̵iekan dan.”

45Ne zutun duen menunudlù te kesug̵uan dutun he migkag̵i ziyà te ki Jesus te, “Datù, heeyan is menge lalag nu, ne nesug̵at key zaan keniyan.” 46Ne ke si Jesus te, “Sikiyu zaan is menge menunudlù te kesug̵uan, kehizu niw zaan su utew mezakel is mereg̵en he tulumanen he ibpetuman niw te menge etew, iyan, wazà minsan hengkey he idtavang niw kandan wey zan meketuman dutun te ibpetuman niw kandan. 47Mekehizuhizu kew utew keuzemà su mideyzeyanan niw is mibpenlevengan duen te ebpemeneuven dengan te Megbevayà, iyan, menge kevuwazan kew te nememunù kandan. 48Is menge kepuun niw, ne iyan mibunù, ne midhimasad niw haazà is mezaat he mid-ulaula zan su iyan kew midayandayan te midlevengan; mid-ulaula niw heini he tuus te egkesuatan niw is mezaat he vaal te menge kepuun niw. 49Is Megbevayà he utew metau, migkag̵i sikandin dengan te, ‘Ibpehendiyan ku pa te kandan is ebpemeneuven wey is menge epustul. Ne edhimetayan dan is duma ne is duma ebpesipelahan dan.’ Umba migkag̵i heini te Megbevayà su netuenan din he sikiyu is menge Hudiyu, nesevaha is gehinawa niw te g̵ehinawa te menge kepuun niw. 50Umba sikiyu is menge etew g̵untaan, elin kew zaan edsilutan te kebpemunua te langun he menge ebpemeneuven te Megbevayà he nengevunù dengan 51puunè pa te kedhimetayi ki Abel pehendiyà te kedhimetayi ki Zacarias he mibunù diyà te pid-elangan te simbahan he Valey te Megbevayà wey vangkù he pemuhatà. Benar is egkeg̵iyen ku he sikiyu is menge etew g̵untaan, elin kew zaan edsilutan tenged kayi!

52Mekehizuhizu kew keuzemà sikiyu is menge menunudlù te kesug̵uan su ed-elangan niw is menge etew wey zan kenà metueni is hustu he ibpevayà pehendiyà te Megbevayà. Kenè kew egkesuat he ed-ikul te hustu he ibayà, iyan, ed-eg̵enen niw is etew he egkesuat he ed-ikul zutun!”

53Ne hein mid-awà si Jesus dutun te valey te Perisiyu, midreg̵enreg̵en sikandin te menge Perisiyu wey menge menunudlù te kesug̵uan. Mezakel is menge insè dan kandin su edteg̵elen dan sikandin wey meketavak 54su ebpengahaan dan is paag̵i wey mehimu si Jesus he igkesumbung dan.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index