Search form

Lucas 12

Is Ereg he Igkahandek te Etew

(Lucas 12:1-7; Mateo 10:26-31)

1Ne sevaha he andew, utew mezakel he menge etew is edhahasekhasek he ed-uvey ziyà te ki Jesus. Ne zutun migkag̵i si Jesus, asal iyan egkeg̵iyan din is menge sumusundan din, ke sikandin te, “Andam kew wey niw melikayi is tapey te menge Perisiyu, he ke và dà egkeg̵iya, is tarù he kedtuu zan te Megbevayà. 2Kunaan dan ke kenà egketuenan he tarù is kedtuu zan, iyan, is langun he midtembunan he ed-ul-ulahan te etew, ne egketuenan ded wey is minsan hengkey he nekeeles ne ibpeg̵awag̵awa g̵ihapun. 3Is langun he ednèneesen niw te mezukilem, ne egkezineg ke maandew wey is minsan hengkey he egkegkeg̵iyen niw he meeles diyà te rug̵u niw, ne egketuenan ded te mezakel he menge etew ziyà te tiyenggiyan.

4Ne sikiyu is menge emig̵u ku, iyan egkeg̵iyen ku keniyu is: kenè kew mahandek te menge etew zà duen su iyan dà egkepatey zan is lawa niw, iyan, is gimukud niw, kenè dan egkepatey. 5Egkeg̵iyen ku keniyu ke hentei is engayan he igkehandek niw. Iyan niw ikehandek is Megbevayà su kenè din iyan dà egkepatey is lawa niw su zuen din keg̵ehem he ebpeketimbag te g̵imukud niw ziyà te Impirnu. Uya, iyan niw sikandin ikehandek!”

6Ne ke si Jesus te, “Duen tagbis he egkepemasa te etew is lelima he vuuk te dezuwa zà he tumbag̵a. Ne minsan pa zutun, is Megbevayà, kenè din id-awà diyà te isip din is minsan sevaha kandan. 7Ne iyan kew pe be is minsan ke edtigselimbahan te ebilang is bulvul niw ne netuenan din en is kezakel. Umba, kenè kew mahandek su lavew kew he mahal ziyà te kandin kenà te minsan utew mezakel he menge tagbis.”

Is Ed-engkenen ni Jesus

(Lucas 12:8-12; Mateo 10:32,33; 12:32; 10:19,20)

8“Utew venar is egkeg̵iyen ku,” ke si Jesus, “he sikan is etew he egkag̵i ziyà te menge etew he iyan a egalen din, ne siak is Kakey te Menusiyà, ed-engkenen ku zaan sikandin diyà te etuvangan te menge velinsug̵uen te Amey ku he Megbevayà he ziyà te langit. 9Ne sikan is etew he egkag̵i ziyà te menge etew he kenà a iyan egalen din, ne kenè ku zaan sikandin ed-engkenen diyà te etuvangan te menge velinsug̵uen te Amey ku he ziyà te langit.

10Ne sikan is edsumpalit kedì te Kakey te Menusiyà, ne egkepesaylu pa; iyan, sikan is edsumpalit te Wag̵as he Mulin-ulin, kenè en egkepesaylu.

11Ne emun tenged te kedtuu niw kedì ed-uwiten kew te menge etew ziyà te menge simbahan dan su edhukuman kew zan ne emun ed-imbistigahan kew zaan diyà te etuvangan te menge hadì wey huwis, kenè kew meseeng ke hengkey is idtavak niw kandan wey ke hengkey is paag̵i niw zutun. 12Su is Wag̵as he Mulin-ulin, iyan ebpenurù keniyu zutun he timpu; ne egketag̵ù diyà te g̵ehinawa niw is ibpekag̵i zin keniyu.”

Is Tulebung he Sepian

13Ne zuen sevaha he maama zutun te nengevurun he menge etew. Ke sikandin te, “Datù, iyan ka metau te kakey ku he vehini e zin te menge azen he kevilin dey te amey zey he minatey en.” 14Ne midtavak si Jesus te, “Wazè ku kelavet keniyan su kenà a iyan edhusey keniyu.” 15Ne migkag̵i si Jesus diyà te menge etew te, “Purungi niw ventayi is ulaula niw su wey wazà keleleg̵ed diyan te keniyu. Su is ibmeupiya te untung te etew, kenà ebpuun te mezakel he menge azen.” 16Ne zutun impezineg ni Jesus kandan is sempità. Ke sikandin te, “Duen etew he utew egketig̵ayun su zuen tanè din he utew uuzaran. 17Ne neisip dutun te etew is, ‘Hengkey is ed-ul-ulahan ku kayi te langun he uzar ku? Su kenà egkeamin kayi te menge budiga ku ne wazè en egketeg̵uan ku.’ 18Ne ke sikandin te, ‘Edrundusen ku heini is menge budiga ku ne ed-uman a ebevaley te utew zekelà su wey ku zuen meteg̵ui te langun he egkerag̵un ku wey zuma pa he menge azen ku. 19Ne zutun, geina te utew meupiya is kebpekesavuk ku he etew, kenà ad maan edterebahu su naazen ku en is minsan hengkey he egkinehenglanen ku taman te pira pa he tuig. Ne tenged kayi ebperenggey e zà is ebpurung egkaan, ed-inum, wey edlipeylipey,’ ke sikandin. 20Iyan, dutun migkag̵i ziyà te kandin is Megbevayà te, ‘Utew ka tulebung he etew! Guntaan dà te mezukilem egkeumuran ke en ne ebpatey kad, ne hentei vuwa is ebpekeangken te langun he menge azen nu he intag̵ù nu keniyan te valey nu?’ ” 21Ne mid-uman megkag̵i si Jesus diyà te mezakel he menge etew, ke sikandin te, “Iring kayi te sepian he etew is minsan hentei he edtipig te zekelà he ketig̵eyunan, iyan, wazà diyà te kandin is minsan hengkey he igkesuat te Megbevayà.”

Is Menge Kinehenglanen

(Lucas 12:22-31; Mateo 6:25-34)

22Ne migkag̵i si Jesus diyà te menge sumusundan din te, “Ne tenged kayi egkeg̵iyen ku keniyu te menge sumusundan ku he kenè kew meseeng te egkeenen he igkeuyag niw. Ne kenè kew zaan meseeng te ugelingen he idsun-ud te lawa niw. 23Su mibeg̵ayan kew te Megbevayà te g̵ehinawa wey lawa he mahal utew; ne wey pe be kenà mehimu he ebeg̵ayan kew zin daan te egkeenen wey ugelingen? 24Isipa niw is menge uwak; kenè dan ebpemula; kenè dan edrag̵un ne wazè dan daan lawig he ederengdengan dan. Ne minsan pa zutun ebpengelintau is Megbevayà te egkekaan dan. Ne iyan kew pe be is etew he lavew pa he mahal ziyà te kandin kenà is menge uwak! 25Ne minsan sengemenu is kegkenug̵uni te etew te untung din, wazà minsan hengkey he paag̵i he egkesumpatan din te minsan deisey zà. 26Ne emun pinaag̵i te kegkeseeng niw wazè niw egkehimu te minsan kayi te utew zeisey he ebeelan, hengkey is pulus te kedseengseeng niw pa maan te zuma he ebeelan? 27Ahaa niw is menge kevukazan ke hengkey is kedtuvù dan. Kenè dan edterebahu ne kenè dan daan ebpengavel. Ne minsan pa zutun, egkeg̵iyen ku keniyu he minsan si Hadì Sulumun dengan he utew sepian wey nevantug, ne wazà mekesusuluwan is kezagwey te menge bisti zin te kezagwey kayi te menge kevukazan. 28Is sagbet, ne wazè din bali; egkeehè ta g̵untaan ne kenè en utew egkeug̵et ne egkeg̵angu en, ne ebinsulan en. Iyan, ke edhimuwen te Megbevayà he mekempet minsan heini is menge sagbet, iyan kew pe be kenè din daan meveg̵ayi te igkeuugelingen! Maan is utew zeisek is kedsarig niw kandin? 29Kenè kew meseeng! Kenè niw iyan isipa ke hengkey is egkekaan niw wey egkeinum. 30Su is iring keniyan, ne iyan igkengeseeng te menge etew he wazà medtuu te tutuu he Megbevayà, iyan, sikiyu mulà, kenè niw ikeseeng is iring dutun su is Amey niw he Megbevayà, netuenan din he egkinehenglanen niw heini is langun. 31Iyan niw ul-ulaha is ibpeulaula keniyu te Megbevayà he iyan edhadì keniyu ne ibeg̵ey zin diyà te keniyu is langun he egkinehenglanen niw.

Is Menge Ketig̵eyunan

(Lucas 12:32-34; Mateo 6:19-21)

32Sikiyu is menge sumusundan ku, kenè kew mahandek. Minsan pa te zeisey kew zà, is Amey niw he Megbevayà, egkesuatan din he medhadì kew iring te edhadì daan sikandin. 33Ivelegyè niw is langun he azen niw ne ipemeg̵ey niw is halin diyà te menge egkengeayuayu. Pinaag̵i kayi egkehimu he zuen ketig̵eyunan niw ziyà te langit. Is menge azen niw ziyà te langit, ne kenà egkezeetan ne kenà egketerinan su wazà ebpenakew ne wazà ipes he ebpekeketket. 34Ne ke hendei is egketeg̵uan te ketig̵eyunan niw ne zutun daan is gehinawa niw.”

Is Kebperetenga te Nengazen

35Ne impezineg en maan ni Jesus is sempità, ke sikandin te, “Andam kew he zaan su wey kenè kew metingkemed te minsan hengkey. Iringi niw is sulug̵uen he edtag̵ad te egalen dan he ebpuun te eseweey he midtelavuk din. 36Su haazà is menge sulug̵uen, ne layun dan ed-andam ne kenè dan ed-evukan is sulù dan ne emun ebpekeuma haazà is egalen dan ne ebpenelehuzan diyà te pultahan ne petuluy zan egkepuwasi. 37Utew meupiya is kegeg̵ehinawa zutun te menge sulug̵uen emun ebpekeuma haazà is egalen dan ne zaan dan neendami haazà is kebpekeuma zin. Benar is egkeg̵iyen ku he haazà is egalen dan, ibpepinuu zin sikandan diyà te lemisahan ne iyan sikandin ebpekaan kandan. 38Utew egkengelipey sikandan ke ebpekeuma is egalen dan he kemulu zan pa sikandin edteg̵azi minsan ke liwazè en is kezukileman wey minsan ke egkepkepawè en be.” 39Ne ke si Jesus maan te, “Kenè niw heini lipati he emun egketuenan te teg̵ivaley ke keenu ebpekeuma is tekawen ne ebpekepurung sikandin ebpekevantey ne kenà ebpekeseled dutun te valey zin haazà is tekawen. 40Ne sikiyu zaan, kinahanglan he mebpekevantey kew su siak is Kakey te Menusiyà, ebpekeuma a te uras he wazè niw isipa he ebpekeuma a.”

Is Menge Sulug̵uen

(Lucas 12:41-48; Mateo 24:45-51)

41Ne zutun, mid-insà si Pedro, ke sikandin te, “Heini is sempità he migkag̵i nu, iyan key zè be kenikew ebpenuruen is menge sumusundan nu, wey ke elin be is menge etew?” 42Ne midtavak is Nengazen te, “Sikan is sulug̵uen he uluwanen wey metinumanen, iyan ibpevayàbayà te egalen din te menge zuma zin he sulug̵uen. Ne iyan ebpekaan te menge zuma zin he sulug̵uen dutun te uras te kegkaan. 43Emun ed-ulì haazà is egalen din, utew zekelà is kelipey zutun te sulug̵uen ke egkeahà te egalen din he midtuman din is langun he ebpeveelan kandin. 44Egkeg̵iyen ku keniyu he is sulug̵uen he metinumanen, idsarig kandin is langun he menge azen te egalen din. 45Iyan, kehizu zin ke iyan diyà te isip din is menaney pa ed-ulì haazà is egalen din ne ebpemug̵elen din is menge zuma zin he sulug̵uen he maama wey vahi ne iyan dà baal zin is egkaan wey ed-inum ne egkelangut. 46Su zutun te andew he wazè din peebuta wey te uras he wazè din metueni, ebpekeulì haazà is egalen din. Ne haazà is sulug̵uen, ebeelan diyà te kandin is iring te ebeelan diyà te menge sulug̵uen he kenà egkeserig̵an ne edhimetayan sikandin te egalen din.

47Ne sikan is sulug̵uen he netuenan din en is ibpeveelan kandin te egalen din, iyan, wazà med-andam ne wazà medtuman te ibpeveelan kandin te egalen din, ne kenà sikandin ed-uraman te ebug̵el zutun te egalen din. 48Ne sikan is sulug̵uen he wazè din pa metueni is ibpeveelan kandin te egalen din, iyan, duen mid-ulaula zin he igkepeuki kandin te egalen din, ne kenà utew sikandin ebug̵elen.” Ne mid-uman megkag̵i si Jesus te, “Is etew he zekelà is insarig kandin, dekelà daan is ebperetengen diyà te kandin. Ne emun utew pa zekelà is insarig kandin ne utew en daan dekelà is ebperetengen diyà te kandin.”

Is Samuk

(Lucas 12:49-53; Mateo 10:34-36)

49Ne migkag̵i si Jesus te, “Iyan ku impehendini su wey dini te kelibutan duen hapuy, he ke và dà egkeg̵iya, su wey mehukumi is menge etew. Ne g̵ustu ku pezem he zaan en he neretem heini is hapuy. 50Duen ibewtismu kedì he iyan is dekelà pa he menge kemeresayan he egkeulaula ku he wazè pa mengetuman. Henduen a te ed-utuk te langit taman te kenè ku pa heini egkeliyu. 51Kunaan niw vuwa ke iyan impehengkayi ku te kelibutan is wey wazè en samuk te menusiyà. Iyan kenà! Su heini is kebpekehendini ku, ne zuen kebpemekedsusuwey te g̵ehinawa te menge etew. 52Puun guntaan tenged kedì emun duen lelima he etew ziyà te sengepeningaan, egkevahin sikandan. Ebpekigkuntada is tetelu te zezuwa. Ne iring din ded daan ebpekigkuntada haazà is dezuwa zutun te tetelu. 53Ebpekigkuntada is maama te anak din he maama ne is anak, ne ebpekigkuntada te amey zin. Ne is bahi, ne ebpekigkuntada te anak din he vahi ne is anak din, ne ebpekigkuntada zaan te iney zin. Ne ke zuen bahi, ne ebpekigkuntada te ambey zin. Ne egkuntedahan daan sikandin te ambey zin.”

Is Tuus te Timpu

(Lucas 12:54-56; Mateo 16:2,3)

54Ne migkag̵i med-uman si Jesus diyà te menge etew te, “Dini te kenitew ke egkeehè niw is kivel ziyà te edsenlepan ne ke sikiyu te, ‘Ed-uzan heini,’ ne ed-uzan iyan. 55Ne emun ebpengeramag he ebpuun te zapit te zivavà ne ke sikiyu te, ‘Ebmeinit utew g̵untaan,’ ne ed-andew iyan. 56Tarù is ulaula niw! Su emun ed-ahaan niw is langit wey tanà egketuenan niw ke hengkey is egkehitavù te timpu, iyan, kenè niw uvag egkesavut ke hengkey is ed-ul-ulahan guntaan te Megbevayà pinaag̵i kedì.”

Is Kebpekidhusaya

(Lucas 12:57-59; Mateo 5:25,26)

57Ne ke si Jesus te, “Deyzey ke ed-isipen niw is hustu he ed-ul-ulahan. 58Penenglitan duen etew he idsumbung kew zin, ne ed-uwiten kew zin diyà te hukmanan. Himuwa niw is taman te egkehimu niw su wey kew kandin mebpekidhusey te kenè kew pa ebpekeetuvang te huwis. Su emun ebpekeetuvang kew en te huwis, kela ke izata kew zin diyà te pulis ne egkepirisu kew. 59Ne zutun kew ebpekeubpà taman te kenè niw pa egkeg̵empusan is multa keniyu.”

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index