Search form

Lucas 16

Is Limbungan he Sinerig̵an

1Ne impezineg en maan ni Jesus is menge sumusundan din te selakew pa maan he sempità. Ke sikandin te, “Duen sepian he etew he impezumala zin is sevaha he sulug̵uen din te menge ketig̵eyunan din. Ne zuen daan etew he midsumbung dutun te sepian he haazà is impezumala, ne ebpenggestuwen din is selapì dutun te egalen din. 2Ne hein nezineg haazà dutun te sepian, ne midtawag din haazà is sulug̵uen din ne migkeg̵iyan din te, ‘Tutuu heini is sumbung mehitenged kenikew. Iulì nu kediey is langun he insarig ku kenikew su kenè en egkehimu he iyan ka ibpezumala kayi te menge ketig̵eyunan ku.’ 3Ne neisip dutun te sulug̵uen is, ‘Id-awè e ves kayi te terebahu ku. Hengkey is meupiya he ed-ul-ulahan ku? Su siak, ne kenè e en ebpekehimu he edterebahu te meveg̵at iring te kegkalut ne egkeeled a he ebpemumuyù te limus. 4A,’ ke sikandin, ‘iyan heini ed-ul-ulahan ku su wey zuen duma ku he egkepeveyaan ku ke egkeawè e en kayi te terebahu ku.’ 5Ne zutun midtawag din te tigselimbaha is langun he nekeutang dutun te egalen din. Ne ke sikandin diyà te nehuna te, ‘Pira is kenikew he utang diyà te egalen ku?’ 6Ne midtavak haazà is mid-insaan te, ‘Nenggatus he lata te lana.’ Ne migkag̵i haazà is sulug̵uen te, ‘Heini zed is listahan te utang nu. Pinuu ka kayi ne is insurat nu kayi he utang nu ne ilisi nu te kelimahan dà he lata.’ 7Ne nekeuma is sevaha zutun. Ne mid-insaan dutun te sulug̵uen ke pira is kandin he utang, ne midtavak sikandin te nengkelibu he vinevey he trigu. Ne migkeg̵iyan sikandin te sulug̵uen te, ‘Heini zed is listahan te utang nu. Pinuu ka kayi ne ilisi nu te walu he g̵atus dà he vinevey.’ 8Ne zutun,” ke si Jesus, “hein nezineg haazà dutun te egalen din ke hengkey is mid-ulaula zutun te sulug̵uen din, ne nekekag̵i te, ‘Hey, utew metau sikandin su ebpeneg̵ane en sikandin he zaan te keuyag̵an din keuzemà.’ ” Ne ke si Jesus te, “Is menge etew he kenà ebpemineg te menge lalag te Megbevayà, utew metau te paag̵i te kegkezeyzey zan. Iyan, is menge etew he sakup te Megbevayà, kenè dan bes mulà utew metau te paag̵i wey mezeyzey sikandan keuzemà diyà te langit.

9Umba,” ke si Jesus, “egkeg̵iyen ku keniyu he g̵emita niw is ketig̵eyunan niw zini te kelibutan wey metevangi is egkengeayuayu ne emun egkeuma haazà is timpu keuzemà he kenè niw en egkeg̵amit is menge azen niw, edsuhulan kew te Megbevayà diyà te langit. 10Benar is egkeg̵iyen ku keniyu he emun egkeserig̵an ka te zeisek he azen, egkeserig̵an ka zaan te zekelà he azen. Ne emun limbungan ka te minsan deisek dà, ne wey ke pe be kenà medlimbung duen te zekelè en he ebpeg̵ewezan kenikew. 11Emun kenè ka egkeserig̵an he ibpeg̵awed te menge ketig̵eyunan he kayi te kelibutan, ne kenè ke en iyan ibpeg̵awed te Megbevayà te menge tutuu he ketig̵eyunan diyà te langit. 12Ne emun kenè ka egkeserig̵an he ibpeg̵awed te menge azen te zuma, kenè ke en iyan ebeg̵ayan dutun te tutuu he azen he ziyà te langit.”

13Ne mid-uman megkag̵i si Jesus te, “Is uripen, kenà egkehimu he zezuwa is teg̵iuripen kandin. Su emun dezuwa is ebayàbayà kandin, edtehuzen din is sevaha ne egkepeukan din is sevaha. Ne emun kenà, ne egkeepesan din is sevaha, ne ebmahalen din is sevaha. Ne iring din ded daan emun iyan mahal ziyà te g̵ehinawa nu is ketig̵eyunan, su kenà egkehimu he mahal zaan diyà te g̵ehinawa nu is Megbevayà.”

Menge Lalag ni Jesus

(Lucas 16:14-18; Mateo 5:31,32; 11:12,13; Marcos 10:11,12)

14Ne zuen dutun menge Perisiyu he iyan dekelà diyà te g̵ehinawa zan is selapì. Ne hein nezineg dan haazà is penurù ni Jesus ne midsumpalit dan sikandin. 15Ne zutun migkag̵i si Jesus diyà te kandan te, “Iyan kew sikan is henduen be te meupiya is ulaula ke ziyà te etuvangan te menge etew, iyan, wazà mekeeles te Megbevayà ke hengkey is diyà te isip niw. Is ed-isipen te etew he utew mahal, ne wazè din bali ziyà te Megbevayà.

16Is kedtumana te kesug̵uan he imbilinbilin dengan ni Moises wey is kedtumana te menge lalag he insurat te menge ebpeneuven dengan te Megbevayà, ne impesavut heini taman dà te timpu ni Juan Megbebewtismu. Puun dutun iyan ibpesavut diyà te langun he menge etew is Meupiya he Tudtulanen te keag̵i te g̵inhedian te Megbevayà. Ne edteg̵el is minsan hentei wey meg̵aan pezem sikandan mekeseled dutun te g̵inhedian. 17Iyan, kenà egkehimu he edhelinen is kesug̵uan he imbilinbilin ni Moises. Egkehanew pa is langit wey tanà, iyan, is minsan deisek dà he ibpenurù te kesug̵uan ne kenà egkehalin.”

18Ne elin daan migkag̵i ni Jesus is, ke sikandin te, “Ke zuen maama he ebpengesawa te sengevevahi su mid-engkezan din is esawa zin, ebpekesalà sikandin dutun te mid-engkezan din he esawa. Ne ebpekesalà daan is maama he ebpengesawa zutun te vahi he mid-engkezan te esawa zin.”

Sikan is Sepian Wey si Lazaro

19Ne mid-uman megkag̵i si Jesus te, “Duen sevaha he etew he sepian utew. Ne haazà is sepian, utew menge mahal he manggad is idsun-ud din. Ne kada andew ne iyan dà ibpekaan kandin is utew mahal wey metaam he egkeenen. 20Ne zuen daan sevaha he etew he egkeayuayu he egngezanan ki Lazaro. Ne haazà si Lazaro, ne neeneb is lawa zin te vekukang. Ne kada andew zutun ne idhated sikandin te menge zuma zin dutun te vunsuzan te valey zutun te sepian 21su ebperateng he ebeg̵ayan sikandin te minsan menge mumu zà he egkengeulug dutun te lemisahan te sepian wey mahantey is getek din dutun. Ne is menge asu zutun, ne ebpemendilaan dan haazà is menge vekukang ni Lazaro. 22Ne wazà utew meug̵et dutun ne minatey haazà is ayuayu he si Lazaro ne mid-angey sikandin te menge velinsug̵uen te Megbevayà ne insavuk dan diyà te uvey ni Abraham te kepuun te menge Hudiyu. Ne zutun daan he timpu ne minatey zaan haazà is sepian he etew ne inleveng sikandin. 23Ne mid-uwit sikandin diyà te Iveyaan. Ne zutun ne utew sikandin nerasey ne hein nekelingahà, neehè din si Abraham, iyan, utew meziyù. Ne neehè din daan si Lazaro zutun te uvey ni Abraham. 24Ne mid-umew sikandin diyà te ki Abraham, ke sikandin te, ‘He Apù Abraham, kehizuwi a kenikew! Ipehengkayi nu pa si Lazaro wey zin egkepetig̵isi te wahig heini is bèbè ku su utew e en nerasey kayi te hapuy!’ 25Iyan, midtavak ni Abraham haazà is mid-umew te, ‘Apù, tentenuzi nu he hein uuyag ke pa, ne mid-em-eminan nu en is kedlipeylipey nu. Iyan, si Lazaro mulà, ne neem-eminan din en is kemeresayan. Ne g̵untaan, si Lazaro, edlipayen; ne sikew, edresayen. 26Ne ikezuwa zin daan ne kawangkawang heini is pid-eletan tew. Ne wazà ebpekelayun dini he ebpuun diyan; ne iring din ded daan dini te kenami su wazà ebpekelayun pehendiyan he ebpuun dini.’ 27Ne zutun mid-uman megkag̵i haazà is sepian te, ‘Ne emun iyan heeyan, Apù, ne iyan dà edhengyuen ku is ipelikù nu si Lazaro ziyà te valey te amey ku 28su zuen lelima he hazi ku he maama. Ne kinahanglan he metueni zan he zaan wey zan kenà mekehendini te ubpeey te ebpenresayen.’ 29Ne midtavak si Abraham te, ‘Duen diyà te kandan menge surat he impesurat te Megbevayà ki Moises wey te ebpemeneuven te Megbevayà dengan. Egkehimu he ebpemineg̵en haazà dutun te menge hazi nu.’ 30Ne midtavak haazà is sepian te, ‘Kenè dan, Apù, haazà ebpemineg̵en, iyan, emun duen minatey he egkevanhew he edhendiyà te kandan, ne ed-iniyug̵an dan is memezaat he ulaula zan.’ 31Ne migkag̵i zutun si Abraham te, ‘Emun kenè dan ebpemineg̵en is menge surat ni Moises wey te ebpemeneuven te Megbevayà dengan, kenè dan daan ebpemineg minsan ke zuen egkevanhew he minatey he edhendiyà te kandan.’ ”

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index