Search form

Lucas 17

Is Ebpekeawà te Kedsarig

(Lucas 17:1-3; Mateo 18:6,7,21,22; Marcos 9:42)

1Ne zuen migkag̵i ni Jesus diyà te menge sumusundan din, ke sikandin te, “Kenà egkehimu he wazà igkeawà te kedsarig te etew kedì, iyan kehizu utew te etew he pinaag̵i kandin egkeawà is kedsarig te minsan hentei he midtuu kedì, su utew meveg̵at is silut kandin te Megbevayà. 2Meupiya pa ziyà te kandin ke idhiket diyà te lieg din is dekelà he g̵elingan he vatu ne id-agbur ziyà te lawed te zag̵at, kenà is silut kandin emun pinaag̵i kandin egkeawà is kedsarig te minsan sevaha zà kayi te menge vatà. 3Umba, mebpekevantey kew layun!”

Ne migkag̵i si Jesus med-uman te, “Emun duen duma nu he nekesalà kenikew, ne keg̵iyi nu wey sembag̵i nu, ne emun ibmesakit haazà te g̵ehinawa zin ne ebuyù te pesaylu, ne peseyluwa nu. 4Ne minsan kepipitu pa sikandin mekesalà kenikew te sengeandew, ne kepipitu zaan sikandin ebuyù te pesaylu ziyà te kenikew, ne peseyluwa nu sikandin.”

Is Kedtuu

5Ne migkag̵i haazà is menge epustul diyà te ki Jesus te, “Heg̵eta nu is kedtuu zey.” 6Ne midtavak si Jesus te, “Emun duen kedtuu nu he minsan iring dà kezekelà te sengevuuk he lisu te mustasa he utew zeisek ne egkekeg̵iyan nu heini is dekelà he kayu te, ‘Awè ka keniyan ne halin ka ziyà te zag̵at.’ Ne iyan dà haazà, ne ebpezumazuma kenikew.”

7Ne migkag̵i en maan si Jesus te, “Penenglitan, ke zuen sulug̵uen te sevaha keniyu ne iyan baal zin is ed-eradu ne emun kenà ne ed-elima te menge ayam nu. Ne emun sikan pa ed-ulì te mahapun, kenà egkehimu he egkeg̵iyan nu te, ‘Huna ka kaan ne human a.’ 8Kenà, su iyan egkeg̵iyen nu is, ‘Penlùlù ke pa ne subai a kenikew wey a mekekaan. Ne wey ka mekekaan ke egkeipus a he egkaan.’ ” 9Ne mid-uman megkag̵i si Jesus te, “Ne haazà is sulug̵uen, ne kenà igkezelig̵i kandin is kedtuman din su ketengdanan din is kedtuman te menge sug̵ù kandin te egalen din. 10Ne iring kew zaan dutun. Ne emun egkepasad niw is ebpeveelan keniyu te Megbevayà, ne itag̵ù niw ziyà te isip niw he menge sulug̵uen kew zà te Megbevayà ne midtuman niw zà is menge sug̵ù din keniyu.”

Is Kebewii te Sepulù he It-iten

11Ne zutun te kebpehendiyè en ni Jesus te inged he Hiruselim ne ziyà sikandin mebayà te pid-elangan te menge prubinsya he Semarya wey Geliliya. 12Ne nekeuma sikandin diyà te sevaha he inged ne zuen dutun sepulù he maama he it-iten he nemeninug̵ung kandin. Ne tenged te it-iten sikandan wazè dan uvayi si Jesus, kekenà, diyè dan dà te meziyù. 13Ne mid-umew zan ki Jesus te, “He Zatù Jesus, ikehizu key kenikew!” 14Ne hein neehè din sikandan ne migkag̵i sikandin te, “Hendiyè kew en te menge memumuhat te Megbevayà wey zan maahà he nengeulian kew.” Ne nemenhipanew zan ne zutun te kegenat dan nengeulian segugunà sikandan. 15Ne is sevaha zutun, hein neehè din he wazè en it-it din, midlikù diyà te ki Jesus is ebpempemensag is edalig te Megbevayà. 16Ne midluhud diyà te etuvangan ni Jesus ne utew zekelà is kebpeselemati zin kandin. Ne haazà is neulian, ne kenà Hudiyu su tigSemarya he etew. 17Ne migkag̵i si Jesus diyà te kandin te, “Kenè be sepulù kew man is nengeulian? Maan is wazà mekelikù is siyew he menge zuma nu? 18Maan is iyan ke zà is tigSemarya midlikù he edalig te Megbevayà?” 19Ne migkeg̵iyan ni Jesus te, “Mama, hitindeg ke en ne hipanew kad. Is kedsarig nu te Megbevayà ne iyan nekelibri kenikew te silut.”

Is Kedlikù te Kakey te Menusiyà

(Lucas 17:20-37; Mateo 24:23-28,37-41)

20Sengeandew zutun ne zuen menge Perisiyu he mid-insà ki Jesus te, “Keenu egketuman is egkeg̵iyen nu he kedhedii te Megbevayà te menusiyà?” Ne midtavak si Jesus te, “Kenà egkeahà te etew is kegketuman din 21su kenà egkehimu he zuen etew he ebpekekag̵i te, ‘Ahaa niw su heini en!’ Ne emun kenà, ne ‘Dutun sikan is ibpahadì te Megbevayà!’ Su,” ke si Jesus, “diyè dà te g̵ehinawa te etew sikan is kedhedii kandin te Megbevayà ne kenà egkeahà te mata.”

22Ne migkag̵i si Jesus diyà te menge sumusundan din te, “Egkeuma is andew he utew zekelà pezem diyà te g̵ehinawa niw he meg̵aan metuman is timpu te kedlikù ku te Kakey te Menusiyà, iyan, kenè pa egkehitavù. 23Ne emun duen egkag̵i keniyu he ziyà a is Kakey te Menusiyà te uvey wey ke ziyà a te meziyù ne kenè kew mebpemineg. 24Su is kedlikù ku, ne iring te kilat he ebpeketayew te tivuuk he tanà, ne egkeahà te minsan hentei. 25Iyan, siak is Kakey te Menusiyà, kinahanglan he egkehuna pa egkeuma is kedresaya kedì, wey is kenà kedewata te menge etew te menge penurù ku. 26Ne keuzemà te timpu te kedlikù ku zini te kelibutan, ebpekeiring is menge ulaula te menge etew zutun duen te menge ulaula zengan te menge etew zuen te timpu ni Noe. 27Su zengan te keazen pa ni Noe, iyan dà neisip te menge etew is kegkebibu ne migkaan dan ne mid-inum dan ne mibpees-eseweey zan taman te midseled ensi Noe zuen te utew zekelà he avang he egngezanan te arka ne hein midlapey is dag̵at nengelened maamin haazà is menge etew. 28Ne elin daan egkeiringan te timpu te kedlikù ku, is timpu zengan te keazen pa ni Lut. Su zutun wazà rintas te kegkebibu te menge etew te kebpemengaan wey kebpemenginum. Mibpenigudu zan he ebpememasa wey ebpememelegyà wey ebpememula wey ebpemevaley. 29Ne haazà he andew te ked-awà ni Lut dutun te inged din he egngezanan te Suduma, is langun he menge etew he meg̵inged dutun, ne nelimas te hapuy wey esupri he mid-ulug te Megbevayà ebpuun te langit. 30Iring ded dutun keg̵aan is kegketik-ew te kedlikù ku te Kakey te Menusiyà keuzemà.

31Ne zutun he andew,” ke si Jesus, “sikan is etew he egkeserengà diyà te g̵awas te valey zin, ne ziyè pa te seled is menge azen din ne kenè en medseled dutun te valey te kegkuwa te minsan hengkey. Ne iring din ded daan is etew he egkeserengà diyà te pemuleey zin; wazè en kinahanglan he medlikù sikandin diyà te valey zin. 32Tentenuzi niw ke hengkey is nehitavù duen te esawa ni Lut. 33Sikan is etew he egkenug̵unan din is untung din kenà is kedsundan din kedì, ne nasì kenà ebpekeangken te untung he wazà pidtemanan. Ne sikan is etew he kenè din egkenug̵unan is untung din tenged te kedsundan din kedì, ebeg̵ayan sikandin te untung he wazà pidtemanan. 34Ne zutun he timpu emun egketuman is kedlikù ku te mezukilem ne ke zuen ebpehulizey he zezuwa he etew ne egkuwaan is sevaha ne is sevaha ne egketag̵ak. 35Ne iring ded daan dutun su ke zuen zezuwa he vahi he ebpeug̵upà te kebpenggaling, ne egkuwaan te menge velinsug̵uen ku is sevaha ne egketag̵ak is sevaha. 36Ne iring din ded daan ke zuen dezuwa he etew he ebpeug̵upey ziyà te pemuleey, su egkuwaan is sevaha ne is sevaha ne egketag̵ak.” 37Ne zutun mid-insà ki Jesus is menge sumusundan din, ke sikandan te, “Hendei heini egkehitavù?” Ne midtavak si Jesus te, “Ke hendei is minatey ne zutun daan is menge tagbis he egkaan te nemahù,” he ke và dà egkeg̵iya, emun utew en edsubra is kelelalung te menusiyà ne egketuman en is kedlimasa kandan te Megbevayà.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index