Search form

Lucas 2:32

32Iyan sikandin idtayew te isip

te menge etew he kenà menge Hudiyu

he wazà mesayud ke hentei ka is tutuu he Megbevayà.

Pinaag̵i kandin edelig̵en key is nengepilì nu

he etew he menge kevuwazan ni Israyil.”

Iyan heini migkag̵i ni Simeon.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index