Search form

Lucas 6:17

Is Kebewii te Mezakel he Egkengezeruwan

(Lucas 6:17-19; Mateo 4:23-25)

17Ne hein neipus ni Jesus is kebpilia zin kandan midtupang sikandin duma haazà is nengepilì din. Midteren dan dutun te patag ne nengevurun dutun is mezakel he menge sumusundan din wey is medmezakel he menge etew he ebpemuun diyà te menge inged he sakup te Hudiya wey ziyà te inged he Hiruselim. Ne zuen daan menge etew he ziyà ebpemuun te menge inged he Tiru wey Sidun he ziyà te veyvey te zag̵at. Iyan tuyù dutun te menge etew is ebpemineg dan te kebpenurù ni Jesus wey ebpemevawì daan sikandan kandin te menge zaru zan.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index