Search form

Lucas 7

Is Kebewii te Sulug̵uen te Kepitan

(Lucas 7:1-10; Mateo 8:5-13)

1Ne hein nekeipus dutun si Jesus he ebpenurù te menge etew ne midhendiyà sikandin te inged he Kepirnaum. 2Ne zuen dutun etew he kenà Hudiyu he kepitan te nenggatus he sundaru he zuen din sulug̵uen he maama he utew zin minahal. Ne heini is sulug̵uen ne egketigbak is egkezeruwan su edluwàluwè en te g̵ehinawa. 3Ne hein neventug̵an haazà is egalen din mehitenged ki Jesus, midsug̵ù din is pira he vuuk te ebmeg̵urangen te menge Hudiyu wey zan mehengyui si Jesus he medhendutun su wey zin mevewii haazà is sulug̵uen dutun te kepitan. 4Ne mibeyaan dutun te menge ebmeg̵urangen si Jesus ne midhangyù dan kandin, ke sikandan te, “Engayan he tevangi nu sikandin 5su sikitew is menge Hudiyu, ne mahal ziyà te g̵ehinawa zin; mibpehitindeg sikandin te sevaha he simbahan tew.” 6Ne zutun miduma si Jesus kandan ne hein ebpelingguma zan en dutun te valey te egalen te menge sundaru ne impesinug̵ung din ensi Jesus te menge zuma zin wey zan mekag̵i ziyà te ki Jesus is lalag din he edhenduen te, “Datù, kenè nu en semuka is gehinawa nu te kedhendini te valey ku su kenà a zait he ebigatbigat kenikew he medhendini ke pa maan. 7Su utew zekelà is pid-etawan nu ne minsan is kedsinug̵ung ku kenikew, ne kenà a zait. Utew ka mekeg̵eg̵ehem ne minsan ke egkag̵i ke zà te, ‘Meulii sikandin,’ ne egkeulian en is sulug̵uen ku. 8Netuenan ku heini su iring te zuen ebayàbayà kedì ne zuen daan menge sundaru he ebeyveyaan ku. Ne edsug̵uen ku is sevaha he medhipanew ne edhipanew en. Ne edtewag̵en ku is sevaha pa he medhendini ne edhendini en. Ne edsug̵uen ku zaan is sulug̵uen ku ke zuen ebpeveelan ku ne ebeelan din. Ne iring din ded daan diyan te kenikew su is egkeg̵iyen nu ne egkehimu en.” 9Ne te nezineg ni Jesus heini, ne utew neinuinu. Ne midlingì ne migkag̵i ziyà te mezakel he menge etew he nemenduma kandin te, “Wazè ku pa meuma is etew he kevuwazan ni Israyil he iring kayi he utew mezesen is kedtuu zin!” 10Ne mid-ulì haazà is menge midsug̵ù dutun te egalen te menge sundaru ne hein nekeuma zan diyà te valey, neulian en haazà is sulug̵uen te kepitan.

Is Kebenhawa te Anak te Valu

11Ne nepiraan pa maan dutun midhendiyà si Jesus te inged he egngezanan te Nain. Ne utew mezakel is menge etew he nemenduma kandin ragkes te menge sumusundan din. 12Ne hein ebpekeuma zan en dutun te idselang dutun te inged ne nesinug̵ung dan is menge etew he ebpuun dutun te inged he edlanting te minatey su idleveng dan. Maama haazà is minatey he iyan dà anak dutun te meritan he valu. Mezakel is menge etew zutun te inged he miduma zutun te vahi he eduma te edleveng. 13Ne is Nengazen he si Jesus, hein neehè din haazà is bahi he edsineg̵ew ne midtavang is gehinawa zin ne migkeg̵iyan din haazà is bahi te, “Ayà, kenè ka sineg̵ew.” 14Ne mibeyaan din is edlentingen ne migewezan din. Ne nemeketeren haazà is edlanting dutun te minatey ne migkeg̵iyan ni Jesus haazà is edlentingen te, “Mama, enew ka!” 15Ne zutundutun mid-enew haazà is minatey ne mibpekidlalag kandan. Ne migkeg̵iyan ni Jesus haazà is iney zutun te nevanhew he kuwaa zin en haazà is anak din. 16Ne is langun he nemekeahà dutun, ne utew zan nengehandek ne nezalig dan is Megbevayà, ke sikandan te, “Heini en te kenitew is utew lavew he ebpeneuven te Megbevayà!” Ne ke sikandan daan te, “Mibulus en is Megbevayà su wey kiw melibri is menge nengepilì din he etew!” 17Ne haazà is tudtul te mid-ulaula ni Jesus, ne segugunà nekeeneb diyà te tivuuk he menge inged te prubinsya he Hudiya wey ziyà te zuma pa he menge inged he nekepeg̵ilid dutun.

Si Jesus Wey si Juan Megbebewtismu

(Lucas 7:18-35; Mateo 11:2-19)

18Ne hein nezineg te menge sumusundan ni Juan Megbebewtismu is tudtul mehitenged kayi te langun, midtudtulan dan si Juan. 19Ne zutun midtawag ni Juan is dezuwa te menge sumusundan din ne midsug̵ù din diyà te ki Jesus. Iyan insug̵ua zin dutun su ibpeinsè din ke iyan en be iyan si Jesus sikan is netagnà dengan is kebpekeuma zin dini te kelibutan he impesavut ni Juan wey ke zuen pe be ebpeebuten he liyu ki Jesus. 20Ne hein nekeuma zan diyà te ki Jesus migkag̵i zan te, “Iyan impekehendini zey te kenikew su midsug̵ù key ni Juan Megbebewtismu su ibpeinsè din ke iyan ke en be iyan kes impesavut din he ibpehendini te Megbevayà wey ke zuen pe be ebpeebuten liyu kenikew?” 21Ne zutun he andew, mezakel is menge etew he nengeulian ni Jesus te menge zaru wey ebpenggezamen dan. Impemeg̵uwè din dutun te menge etew is menge mezaat he mulin-ulin he ebpenlalung kandan ne midhimu zin he mekeahà is mezakel he menge lakap. 22Ne migkeg̵iyan ni Jesus haazà is menge sug̵ù ni Juan te, “Likù kew en diyà te ki Juan ne tudtula niw ziyà te kandin is nengeehè niw he mid-ulaula ku wey ke hengkey is nezineg niw he migkag̵i ku. Iyan niw tudtula kandin he tenged kedì ne ebpemekeehè en is menge lakap ne ebpemekehipanew en is menge piang; nengeulian en is menge it-iten wey ebpemekezineg en is menge vengel. Mibanhew ku is nemematey wey impesavut ku ziyà te menge egkengeayuayu is Meupiya he Tudtulanen. 23Utew zeyzey is etew he kenà eduwazuwa he iyan a sikan is midsug̵ù te Megbevayà.”

24Ne hein migenat en haazà is menge sug̵ù ni Juan ne migkag̵i si Jesus diyà te mezakel he nengetig̵um he menge etew, ke sikandin te, “Hein midhilesung niw si Juan diyà te tanà he wazà duen ed-ubpà he etew, hengkey is inhilesunga niw kandin? Iyan be ed-ahaan niw is etew he iring te sagbet he egkewaleng te keramag? Kenà iyan haazà su kenà egkehalinhalin is gehinawa ni Juan. 25Midhilesung niw ve is etew he utew meupiya is bisti zin? Kenà daan, su is menge etew he memeupiya is bisti wey utew meupiya is kebpekesavuk, ne ziyè dà egkeahà te turug̵an te hadì. 26Ne hengkey is inhilesunga niw? Ed-ehè kew ve te etew he ebpeneuven te Megbevayà? Iyan haazà tutuu he ed-ahaan niw su ebpeneuven iyan si Juan. Iyan, kenà te ebpeneuven dà 27su iyan daan si Juan sikan is kegketuman te netagnà he insurat he Lalag te Megbevayà su migkag̵i zutun is Megbevayà te, ‘Duen etew he edsug̵uen ku. Ibpehuna ku sikandin kenikew wey zin mehig̵ewani is ibayè nu.’ ” Ne mid-uman megkag̵i si Jesus te, 28“Tentenuzi niw he si Juan Megbebewtismu, wazà minsan hentei he etew te minsan keenu he timpu he nekelavew kandin, iyan, ke edhadì keuzemà is Megbevayà, is minsan hentei he etew zutun he edhedian te Megbevayà, minsan utew minus is pid-etawan din, lavew pa sikandin kenà si Juan guntaan.”

29Ne hein nezineg heini is menge penurù ni Jesus te langun he menge etew zutun wey te menge mesinupaken he menge menunukut te vuhis, migkag̵i zan he utew hustu is menge ulaula te Megbevayà. Umba migkag̵i zan heini su iyan si Juan kes mibpemewtismu kandan. 30Iyan, is menge Perisiyu wey is menge menunudlù te kesug̵uan te menge Hudiyu, wazè dan mulà pezumdumahi is egkesuatan te Megbevayà he ibpeulaula kandan ne wazè dan daan mebpebewtismu ki Juan.

31Ne mid-uman megkag̵i si Jesus te, “Sikiyu is menge etew g̵untaan, iyan ebpetug-iringan ku keniyu is menge vatà. 32Su is menge vatà, ne ebpememimpinuu ziyà te tiyenggiyan is ebevaleyvaley. Ne ebpeum-umawà sikandan is egkag̵i te, ‘Edtemburan dey sikiyu ne kenè kew edsayew, ne edlelendag key ne kenè kew zaan edtampu.’ 33Ne hein neehè niw si Juan Megbebewtismu, is edsalang egkaan, ne kenà daan ed-inum te vinu ne migkag̵i niw he midsuukan sikandin te mezaat he mulin-ulin. 34Ne siak is Kakey te Menusiyà, wazà a medsalang megkaan ne mid-inum a mulà te vinu ne nengeinuinu kew ne migkag̵i niw he vuleg̵uk a wey pereinum te vinu. Ne ke sikiyu te emig̵u a te menge lalung he etew iring te menunukut te vuhis wey menge mesinupaken. 35Iyan,” ke si Jesus, “pinaag̵i te menge ulaula te menge etew he tutuu is kedsarig dan te Megbevayà egketuusan ta he utew metau sikandin.”

Hein Diyà si Jesus te Valey ni Simon he Perisiyu

36Ne zuen dutun Perisiyu he mid-umbita zin si Jesus he ibpekaan diyà te valey zin. Ne midhendiyà si Jesus. Ne hein nekeuma en si Jesus dutun, ne mibpinuu is egkaan. 37Ne zutun he inged duen bahi he mezaat is dengeg din. Ne hein netuenan kayi te vahi he zutun egkaan si Jesus te valey te Perisiyu, midhendutun sikandin is ed-uwit te meputì he pelenahan he vatu he elebastru he midteg̵uan te mehemut he agwa he mahal utew. 38Ne mid-uvayan din si Jesus ne midluhud diyà te uvey te paa zin ne mibpenig̵is is luhè din ne nengeulug diyà te paa ni Jesus. Ne mibpunasan din te vulvul zin ne midhezekan din. Ne zutun mibusbusan din haazà is paa ni Jesus duen te agwa he utew mehemut. 39Ne naahà heini zutun te Perisiyu he mid-umbita ki Jesus, ne neisip din is, “Angin ke tutuu he ebpeneuven heini te Megbevayà ne kenà ebpekeeles kandin is meremerik he ulaula kayi te vahi ne wazè din pezem itug̵ut he meg̵ewezi is lawa zin kayi te vahi.” 40Ne zutun impezineg ni Jesus dutun te Perisiyu heini is lalag, ke sikandin te, “He Simon, duen egkeg̵iyen ku kenikew.” Ne ke si Simon te, “Hengkey?” 41Ne ke si Jesus te, “Iyan heini is sempità. Dengan duen sevaha he etew he ebpeutang te selapì. Ne zuen dutun dezuwa he etew he nekeutang diyà te kandin. Is sevaha, ne lelima he g̵atus is neutang din ne is sevaha, ne kelimahan dà is kandin he neutang. 42Ne hein kenà ebpekevayad haazà is dezuwa he utangan, ne migkag̵i haazà is neutangan dan he kenè dan en beyazi haazà is utang dan.” Ne mid-uman megkag̵i si Jesus te, “Hendei zapit dutun te zezuwa he etew he nekeutang is lavew he utew mahal diyà te g̵ehinawa zin haazà is neutangan dan?” 43Ne ke si Simon te, “Iyan buwa lavew he utew zekelà is gehinawa zin te etew he neutangan dan sikan is dekelà is utang din he wazè en peveyazi kandin.” Ne ke si Jesus te, “Benar, su iyan sikandin utew lavew he zekelà is gehinawa zin dutun te etew he neutangan dan.” 44Ne midsinaru si Jesus dutun te vahi ne migkeg̵iyan din si Simon te, “Sikan is sempitè ku, ne iring kayi te vahi. Su mibpemenahik a zini te valey nu, iyan, minsan pa te iyan betasan tew is ebeg̵ey ki te ibpepenlùlù te paa te meg̵eliyug ta ne wazà a kenikew veg̵ayi. Ne heini is bahi mulà, midlùlùan din is menge paa ku te menge luhè din ne midterepuwan din te menge vulvul zin. 45Ne minsan te iyan betasan tew te kegalewg̵alew is kedhezeki ta te meg̵eliyug ta, ne wazà midhazek kedì te kebpekeuma ku. Ne heini is bahi, puun pa te kebpekeuma ku midtulungan din hezeki is menge paa ku. 46Ne wazè nu zaan itisi is ulu ku te lana, iyan, heini is bahi, mahal he mehemut he agwa is imbusbus din dini te menge paa ku! 47Umba migkag̵i ku heini kenikew su egketuusan ta kayi te vahi he mezakel is menge ulaula zin he mezaat he nengepesaylu en te Megbevayà su utew a mahal ziyà te g̵ehinawa zin. Ne ke zuen etew he zeisek dà is menge ulaula zin he mezaat he nepesaylu te Megbevayà, wazè din utew g̵ehinawa te Megbevayà.” 48Ne zutun migkeg̵iyan ni Jesus haazà is bahi te, “Bayi, nepesaylu en te Megbevayà is menge salè nu.” 49Ne is menge etew zutun he egkaan duma ki Jesus, neisip dan is, “Hentei heini etawa he minsan is menge salà, ne ebpeseyluwen din en?” 50Ne mid-uman megkag̵i si Jesus dutun te vahi, ke sikandin te, “Na, ulì ke en, Bayi, ne mebmelinawen en is kebpekesavuk nu. Nelibri ke en te silut tenged te midsarig ka te Megbevayà.”

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index