Search form

Lucas 8

Is Menge Vahi he Mid-elima ki Jesus

1Nepipira pa zutun he andew ne mibeyaan ni Jesus is mezakel he menge inged, dekelà wey se zeisek, ne impesavut din te menge etew zutun is Meupiya he Tudtulanen mehitenged te kedhedii te Megbevayà te menusiyà. Ne sikan is sepulù wey zezuwa he sumusundan din, miduma zan daan kandin. 2Ne zuen daan menge vahi zutun he eduzumazuma kandin. Ne heini he menge vahi, neulian din dengan te menge zaru wey is duma kandan ne mibpeg̵uwaan din te menge mezaat he mulin-ulin he edlalung kandan. Is sevaha zutun te menge vahi ne si Maria Megdelina, sikan is mibpeg̵uwaan ni Jesus te pitu he menge mezaat he mulin-ulin. 3Ne elin daan dutun te menge vahi si Juana he esawa ni Kusa. Si Kusa, ne sinerig̵an ni Hadì Hirudis. Ne zutun daan si Susana wey mezakel pa he menge zuma he vahi he nemenduma su midtevangan dan ensi Jesus pinaag̵i te menge ketig̵eyunan dan.

Is Sempità Mehitenged te Venì

(Lucas 8:4-8; Mateo 13:1-9; Marcos 4:1-9)

4Ne zutun he timpu layun duen menge etew he egkengetig̵um diyà te ki Jesus he ebpemuun diyà te langun he menge inged. Ne hein nengetig̵um is utew mezakel he menge etew impezineg kandan ni Jesus is sempità, ke sikandin te, 5“Duen etew he midhendiyà te pemuleey zin su ebpemula. Ne haazà is benì din, duen dutun nengeulug diyà te zalan ne nengeg̵iekan te etew ne migkaan te menge tagbis. 6Ne zuen daan benì din he nengeulug he nemekeuntud diyà te menipis he tana he nekeapid te vatu ne midtuvù haazà, iyan, petuluy zà neg̵angu su nemezahan haazà is tanà. 7Ne zuen daan dutun benì din he nengeulug diyà te tanà he menge zug̵iyen is menge sagbet dutun. Ne hein mibmelayat haazà is menge pinemula, mibmelayat daan haazà is menge sagbet ne mibpengulembezan dan haazà is pinemula. 8Ne zuen daan benì din he ziyà mengeulug te meupiya he tanà ne midtuvù ne mibpemeg̵as mebpurung te tignenggatus.” Ne ke si Jesus te, “Sevuta niw heini is nezineg niw.”

Is Ketuyuan te Menge Sempità

(Lucas 8:9,10; Mateo 13:10-17; Marcos 4:10-12)

9Is menge sumusundan ni Jesus, in-insè dan ke hengkey is kehulug̵an dutun te sempità. 10Ne midtavak si Jesus te, “Sikan is in-eles dengan mehitenged te kedhadì te Megbevayà, ibpesavut ku en keniyu te menge sumusundan ku, iyan, is menge zuma he menge etew he kenè dan edsundan kedì, ibpenurù ku kandan pinaag̵i te menge sempità su wey minsan edtengteng dan, kenè dan ebpekeahà ne minsan ebpemineg dan ne kenè dan ebpekesavut.”

Is Kehulug̵an Duen te Sempità Mehitenged te Venì

(Lucas 8:11-15; Mateo 13:18-23; Marcos 4:13-20)

11Ne ke si Jesus te, “Ibpesavut ku keniyu is kehulug̵an kayi te sempità. Haazà is benì, ne iyan is Lalag te Megbevayà. 12Ne haazà is benì he ziyà mengeulug te zalan, ne iyan is Lalag te Megbevayà he nezineg te menge etew ne zutun ebpekeuma si Setanas ne edhimuwen din he egkelipatan dan haazà is lalag he nezineg dan su wey kenè dan meketuu ne kenà melibri te silut. 13Ne haazà is benì he ziyà mengeulug te menipis he tanà he zivavew te vatu, ne iyan is Lalag te Megbevayà he is nemekezineg duen, ne utew zan egkesuati te ebpemineg ne edtuuwan dan. Iyan, kenà egkeheg̵et is kedtuu zan ne kenè en utew egkeug̵et dutun emun egezaman ni Setanas is kedtuu zan, ne edlikù dan diyà te zaan he ulaula zan. 14Ne haazà is benì he ziyà mengeulug te tanà he zug̵iyen is menge sagbet dutun, ne iyan is Lalag te Megbevayà he nezineg te menge etew, iyan, tenged te menge seeng dan wey is suat dan te selapì, wey is menge kelipey he kayi te kelibutan, egkelipatan dan is nezineg dan ne kenà ebpulus diyà te kandan is Lalag te Megbevayà. 15Ne haazà is benì he ziyà mengeulug te meupiya he tanà, ne iyan egkeg̵iyen dutun is Lalag te Megbevayà he nezineg te menge etew ne midawat dan, ne midtuman dan haazà, ne mibpeniguduwan dan te edtuman taman te mibpulus te zekelà is Lalag te Megbevayà diyà te kandan.”

Is Sulù Diyà te Metikang he Selevukà

(Lucas 8:16-18; Marcos 4:21-25)

16Ne zuen pa sempità he migkag̵i ni Jesus, ke sikandin te, “Is etew he edtemtem te sulù, ne kenà egkehimu he ebpelengkevan din te revan wey ke idsihung din be te vangkù he hizeg̵aan su idsavuk din diyà te selevukà. Ne emun duen etew he edseled ne egketeyawan.” 17Ne ke si Jesus maan te, “Ne iring din ded daan is minsan hengkey he in-eles guntaan su ibpeg̵awag̵awa zed keuzemà, ne is minsan hengkey he penurù ku he kenè niw egkesavut guntaan, ne egkesavut niw zed keuzemà.

18Umba, purungi niw te ebpemineg is ibpenurù ku su is etew he edewaten din is ibpesavut kandin te Megbevayà, ed-umanan pa te Megbevayà is kedsavut din, iyan, is etew he kenè din edewaten is ibpesavut te Megbevayà, id-awà diyà te kandin haazà is kunaan din ke nesavut din en.”

Is Menge Mesipeg Diyà te ki Jesus

(Lucas 8:19-21; Mateo 12:46-50; Marcos 3:31-35)

19Is iney ni Jesus wey is menge hazi zin, ne edhendiyè dan te kandin, iyan, wazè dan meuvayi su nepurung en sikandin melingut te mezakel he etew. 20Ne zuen etew zutun he midtazem ki Jesus, ke sikandin te, “Keniyà te g̵awas is iney nu wey is menge hazi nu ne ebpengahaan ke zan.” 21Ne migkag̵i si Jesus diyà te menge etew zutun te, “Duen ku pa iney wey menge hazi su is langun he ebpemineg̵en dan is Lalag te Megbevayà ne ebpezumdumahan dan, iyan daan sikandan iney ku wey menge suled ku.”

Is Kedewaya ni Jesus te Keramag

(Lucas 8:22-25; Mateo 8:23-27; Marcos 4:35-41)

22Sengeandew zutun ne mid-untud si Jesus wey is menge sumusundan din te avang. Ne ke sikandin te, “Kuwa kew en su edlayun kiw ziyà layun.” Ne zutun migenat dan is ed-aavang. 23Ne zutun te ked-aavang dan ne nekelipezeng si Jesus. Ne nesug̵at haazà is ranew te mevendes he keramag ne egketeg̵uan en te wahig haazà is avang dan ne amaama zan kenà melavu. 24Ne mid-uvayan dan si Jesus ne mibpukew zan, ke sikandan te, “He Zatù, egkengeg̵erè kiw en!” Ne nepukew zutun si Jesus ne mid-enew ne migkeg̵iyan din haazà is keramag wey haazà is menge zekelà he vag̵el he mebpeeneng-eneng dan, ne zutun ne mibmelinew utew haazà is ranew. 25Ne migkag̵i dutun si Jesus diyà te menge sumusundan din te, “Maan is wazè niw kedsarig kediey?” Ne utew zan nengeinuinu wey nengehandek. Ne zutun neked-iinseey sikandan te, “Hentei heini vuwa he etew? Maan is minsan keramag wey vag̵el ne ebpemineg te lalag din?”

Is Kebewii te Etew he Midsuukan te Menge Mezaat he Mulin-ulin

(Lucas 8:26-39; Mateo 8:28-34; Marcos 5:1-20)

26Ne zutun midlaus dan is ed-aavang taman te nekezunggù dan diyà te tanà he iyan ed-ubpaan te menge etew he Geresinen he ziyà te zehipag te prubinsya he Geliliya. 27-29Ne zutun te kegaun ni Jesus neuma zin is etew he zaan he meg̵inged dutun te inged te menge Geresinen. Ne midsuukan sikandin te menge mezaat he mulin-ulin. Ne haazà is etew, neug̵et en utew he wazè din seseberen. Kenà ed-ubpà diyà te valey, kekenà, diyà ed-ubpà te penlevengà he menge surung. Kenà kepipira zà uwita haazà is maama zutun te ebpemekaid kandin. Ne minsan pa te layun sikandin edhiketan ne ibpenagkes te kedina ne ebentayan pa te menge etew, iyan, melemu zin dà he ebpemidtawen is kedina ne ed-uwiten sikandin dutun te mezaat he mulin-ulin pehendiyà te tanà he wazà ubpai te menge etew. Ne hein neehè din si Jesus, mid-erang ne midlangkeb diyà te etuvangan din is egkag̵i he utew mezag̵ing te, “Sikew, Jesus he Anak te utew lavew he Megbevayà, ebmenuwen a kenikew? Ebpengemuyù a kenikew he kenè e pa kenikew siluti!” Nekag̵i zin heini su migkeg̵iyan ni Jesus haazà is mezaat he mulin-ulin he ibpaawà diyà te kandin. 30Ne mid-insaan ni Jesus haazà is etew te, “Hentei is ngazan nu?” Ne midtavak te, “Iyan ngazan ku si Liblibuwen.” Umba nekag̵i zin heini su utew zan mezakel is mezaat he mulin-ulin he nemen-ulin dutun te etew. 31Ne haazà is menge mezaat he mulin-ulin, midhangyù dan ki Jesus he kenè din pa sikandan iagbur ziyà te vitu he wazà pidtemanan te kezalem din.

32Ne zutun te kenà utew meziyù, duen layud he menge vavuy he ebpemenuwal ziyà te kelendig̵an. Ne midhangyù ki Jesus haazà is menge mezaat he mulin-ulin he zutun dan ipehalin te menge vavuy. Ne midtug̵utan sikandan ni Jesus. 33Ne iyan dà haazà, ne mid-awè dan dutun te maama ne midhalin dan dutun te menge vavuy. Ne haazè dà ne nemelelag̵uy haazà is menge vavuy petupang dutun te utew mesilid he kelendig̵an ne mid-agbur zan diyà te ranew ne naamin dan mengelened.

34Ne zuen menge maama he ebpemen-elima zutun te menge vavuy; ne hein neehè dan is nehitavù, ne henduen dan te midhiyup he vulvul is nemelag̵uy ne mibpenudtul zan diyà te inged wey ziyà te menge unayan is neulaula. 35Ne is menge etew he nekezineg dutun te tudtul, ne nemenhendutun dan te ki Jesus su ed-ahaan dan. Ne neehè dan dutun kes neulian he ziyà mebpinuu te etuvangan ni Jesus he midsun-ud en te ugelingen, ne hustu en is ked-isip-isip din. Ne tenged dutun utew zan en nengeinuinu. 36Ne sikan is menge etew he nekeahà ki Jesus te kebewii zin dutun te etew, ne mibpenudtulan dan is menge etew he sikan pa mekeuma ke nemenumenu is kegkeulii zutun te etew he midlalung te menge mezaat he mulin-ulin. 37Ne zutun, haazà is langun he menge etew he meg̵inged dutun te tanà te menge Geresinen, ne midhangyù dan ki Jesus he med-awà sikandin dutun te kandan su utew zan ingkehandek sikandin. Ne iyan dà haazà, ne mid-untud ensi Jesus te avang su egenat dan. 38Ne zutun, haazà is etew he veg̵u he neulian, midhangyù sikandin ki Jesus, ke sikandin te, “Egkesuat a he eduma kenikew.” Iyan, wazà ipezuma ni Jesus, kekenà, impeulì din. Ke si Jesus te, 39“Ulì ke en ne tudtula nu ke hengkey is utew meupiya he midhimu te Megbevayà kenikew.” Ne zutun, mid-ulì haazà is maama ne mibpenudtul zin duen te langun he menge meg̵inged dutun ke hengkey is midhimu ni Jesus diyà te kandin.

Is Minatey he Vatà Wey Sikan is Bahi he Zeruwanen

(Lucas 8:40-56; Mateo 9:18-26; Marcos 5:21-43)

40Ne hein nekezunggù ensi Jesus dutun te ebpuunan dan ne utew nengeg̵alew is utew mezakel he menge etew he nengetig̵um dutun su edtag̵ad dan kandin. 41Ne zutun duen maama he egngezanan ki Hayru he pengulu te sevaha he simbahan te menge Hudiyu. Ne mid-uvey heini ziyà te ki Jesus ne midluhud diyà te etuvangan din is edhangyù kandin he zumahi zin sikandin diyà te valey zin. 42Su zuen budtung he anak din he rag̵arag̵a he menge sepulù pa wey zezuwa is penuig̵en din, ne egkezeruwan ne edluwàluwè en te g̵ehinawa. Ne miduma kandin si Jesus. Ne zutun te kedhipanew zan ebpenelektelek dan dà su egkengelipitlipit dan te utew mezakel he menge etew zutun. 43Ne zuen dutun bahi he utew en nerasey su midsepulù en wey zezuwa he tuig is kedlengesahi kandin ne kenà ed-engked. Ne wazà minsan hentei he nekeulì kandin. 44Ne mibpenlietliet medhendiyà te egkeiniyug̵an ni Jesus ne midsengkawad din kevita is sidsid te kumbalà ni Jesus. Ne zutundutun ne mid-engked is kegkevusbusi kandin. 45Ne redsà dutun ne migkag̵i si Jesus te, “Hentei is migawed kedì?” Ne is menge etew zutun, pudu mibarew he wazè dan mekeg̵awed. Ne migkag̵i si Pedro te, “Datù, maan is ebpenginginsè ke pa te iring keniyan, te hanu man mezakel utew he menge etew is edlilipitlipit diyan te kenikew.” 46Iyan, migkag̵i si Jesus te, “Duen iyan migawed kedì su neg̵ezam ku he zuen etew he neulian te zaru pinaag̵i te g̵ehem ku.” 47Ne hein nesavut dutun te vahi he netuenan ni Jesus haazà is mid-ulaula zin, mid-uvey ziyà te ki Jesus is egkerkeren su utew nahandek. Midluhud sikandin diyà te ki Jesus, dutun te etuvangan te langun he menge etew. Ne midtudtul zin ke hengkey is ketezengan ke maan is migawed sikandin te kumbalà ni Jesus ne midtudtul zin daan he segugunà dutun neulii is daru zin. 48Ne migkag̵i kandin si Jesus te, “Bayi, umba neulian ka te zaru nu su midsarig ka kedì. Ulì ke en ne mebmelinawen is kebpekesavuk nu.”

49Ne te kemulu pa si Jesus egkag̵i zutun ne zuen nekeuma he ebpuun diyà te valey ni Hayru. Ne migkag̵i diyà te ki Hayru te, “Kenè nu en bigbigata te eduma pa maan si Jesus su kenè niw en egkesepenan is gehinawa zuen te anak nu.” 50Ne hein nezineg ni Jesus haazà ne migkag̵i sikandin te, “Kenè ka meseeng, kekenà, sarig ke zà kedì, ne egkeuyag is anak nu.” 51Ne hein nekeuma zan diyà te valey ni Hayru, ne wazà ipemeseled ni Jesus is menge etew. Iyan din dà dutun impeseled ensi Pedro, si Juan, si Santiago, wey is menge g̵inikanan dutun te vatà. 52Ne zutun, is langun he menge etew he nerivurun dutun, egkengeg̵isaweg sikandan ne ebpemenineg̵ew su nengeseeng. Ne migkeg̵iyan sikandan ni Jesus te, “Kenè niw sineg̵awi su wazà mebpatey heeyan is batà, kekenà, midlipezeng dà!” 53Ne te kegkezineg̵a zan dutun te migkag̵i ni Jesus, ne và dan dà mid-engiti su netuenan dan he minatey en iyan haazà is batà. 54Ne mid-uvayan ni Jesus haazà is batà ne migewezan din diyà te velad ne mid-umew zin he ke sikandin te, “Bayi, enew kad.” 55Ne zutundutun nekesunggud is gehinawa zutun te vatà ne mid-enew. Ne migkag̵i si Jesus dutun te g̵inikanan te vatà he ipekaan dan haazà is anak dan. 56Ne utew ingkeinuinu te g̵inikanan dutun te vatà haazà is midhimu ni Jesus. Ne migkeg̵iyan sikandan ni Jesus he kenè dan tudtula haazà ziyà te minsan hentei.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index