Search form

Lucas 9:43

43Ne langun he menge etew zutun, ne utew nengeinuinu tenged dutun te nehimu ni Jesus pinaag̵i te zekelà he g̵ehem te Megbevayà.

Is Ikezuwa he Kegkeg̵iya ni Jesus te Kemetayen Din

(Lucas 9:44,45; Mateo 17:22,23; Marcos 9:30-32)

Ne zutun te kemulu pa egkeinuinu is menge etew zutun te langun he ed-ul-ulahan ni Jesus, ne migkag̵i sikandin diyà te menge sumusundan din te,

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index