Search form

Lucas int

Is Mehitenged te Surat ni Lucas

Isipa nu heini: is Megbevayà nehimu he etew! In-anak sikandin diyà te Bitlihim ne iyan ngazan din si Jesus. Ne tenged kayi egkepurung tew egketueni is Megbevayà. Egketuenan tew heini su g̵eina te zuen etew he migngezanan ki Lucas he insurat din is mehitenged ki Jesus wey inseysey zin ke hentei si Jesus.

Duktur si Lucas piru wazè din ikeeled is kebpekiduma zin te menge etew he minus is ked-etew zan. Ne kayi te surat din inseysey zin is kedtevangi ni Jesus te egkengezeruwan, egkengeey-eyuwan, wey is utew ebpendezeisaya te zuma. Piru is menge etew he kunaan dan ke metazeng sikandan, wazè dan mulà mekezawat te penavang din. (Su g̵eina te kunaan dan ke kenè dan en haazà egkinehenglanen.) Ne heini zed is lalag ni Jesus mehitenged te kedhendini zin te kelibutan, “Ne siak is Kakey te Menusiyà, iyan inhendini ku te kelibutan su wey ku melibri te silut is langun he nemekesuwey te hustu he ibayà.” (Lucas 19:10)

Selselevù ni Lucas te kenà Hudiyu he nekesurat mulà te insurat he Lalag te Megbevayà. Nekag̵i zin he kenà iyan dà edtevangan te Megbevayà is menge Hudiyu, kekenà, elin daan is langun he edhimuwen din he sakup din. Is menge vahi wey is menge vatà, ne elin edtevangan ni Jesus. Ne ingkeinuinu heini te mezakel he menge etew zutun he timpu su g̵eina te mibpendezeisey mulà sikandan te menge etew.

Heini is surat ni Lucas, iyan mibpesuratan din is emig̵u zin he si Teofilo. Ne mid-umanan pesurati ni Lucas si Teofilo, ne haazà nehimu he sumpul kayi te surat din, ne iyan ngazan dutun is Nengeulaula te Menge Epustul ni Jesu Kristu.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index