Search form

Marcos 1:43-44

43-44Ne zutun mibeleuzan sikandin ni Jesus te, “Kenè nu zè pa tudtula ziyà te minsan hentei he etew heini is nehimu zini te kenikew, kekenà, hendiyè ka g̵untaan te memumuhat he midhimu te Megbevayà wey zin maahà he neulian ka ne iveg̵ey nu kandin is ibpemuhat wey nu metuman sikan is insug̵ù dengan ni Moises su wey metueni te langun he menge etew he tutuu iyan he neulian ke en.” Ne zutun impehipanew sikandin ni Jesus. 45Iyan, hein mid-awà dutun haazà is etew, midtudtul zin haazà is nehimu ziyà te kandin diyà te minsan hentei. Ne tenged dutun kenè en maan si Jesus ebpekepeg̵awag̵awa ke edhendutun te menge inged su egkeamur-amur is mezakel he menge etew. Diyè dà si Jesus edrig̵urig̵u te menge unayan. Ne midangep kandin is menge etew he ebpemuun diyà te minsan hendei he inged.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index