Search form

Marcos 11:15

Is Kedseled ni Jesus Diyà te Valey te Megbevayà

(Marcos 11:15-19; Mateo 21:12-17; Lucas 19:45-48; Juan 2:13-22)

15Ne zutun te nekeuma si Jesus diyà te Hiruselim, ne midseled en maan sikandin diyà te simbahan he Valey te Megbevayà. Ne mibpenegseg din is menge limbungan he etew zutun he ebpemelegyà wey ebpememasa. Mibpemiley zin is menge lemisahan dutun te ebpemenliwà te menge selapì wey is menge pinuuwà te ebpemelegyà te ibpemuhat he merepatik.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index