Search form

Marcos 2:19-20

19-20Ne migkag̵i si Jesus diyà te kandan te, “Penenglitan ke zuen eseweey, is menge zuma zutun te ebpengesawa, kenè dan egkeisip he edsalang dan te kegkaan ke kemulu zan pa zuma haazà is ebpengesawa. Ne zutun te timpu he ibpaawà diyà te kandan sikan is ebpengesawa, human dan edsalang egkaan. Ne iring din ded daan is menge sumusundan ku su te kemulu e pa zini te kandan, kenè dan edsalang te kegkaan.”

21Ne zutun insempità ni Jesus is kenà kebpeked-amur te veg̵u he penurù din wey te zaan he tuluuwen. Ke sikandin te, “Is beg̵u he manggad he wazè pa megkenseng, kenà meupiya he idapi ziyà te kumbalà he merunut en he manggad su emun ebpìpian, egkenseng haazà is beg̵u ne egkevindas is merunut en he manggad ne tuwas pa he meluag is kegkevindas din.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index