Search form

Marcos 3:16-19

16-19Iyan heini menge ngazan te sepulù wey zezuwa he etew he nengepilì ni Jesus: si Simon he migeraran din ki Pedro, wey si Santiago he anak ni Sibidiyu wey is hazi ni Santiago he si Juan. Heini is dezuwa, migeraran din ki Buwenirgis, he ke và dà egkeg̵iya, mezilapet he etew. Ne elin daan dutun si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago he anak ni Alpiyu, wey si Tediyu. Ne elin daan si Simon is sevaha te upakat dengan he egngezanan te Kenenista. Ne elin daan mibpilì ni Jesus si Judas he tigKeriyuti, sikan is mid-akal kandin.

Ne neipus haazà is kebpilia ni Jesus kandan, ne mid-ulì sikandin.

Is Lavew ki Setanas

(Marcos 3:20-30; Mateo 12:22-32; Lucas 11:14-23; 12:10)

20Ne zutun ensi Jesus, wazè dan en timpu minsan te kegkaan su utew mezakel is menge etew he nengeamur-amur ziyà te kandin.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index