Search form

Marcos 9

1Ne zutun migkag̵i si Jesus te, “Tentenuzi niw heini: duen menge zuma tew kayi he kenà ebpatey taman dutun te timpu he ibpaahà te Megbevayà is kedhadì din he utew zekelà is gehem din te kebayàbayà te menusiyà.”

Is Kegkahalin ni Jesus

(Marcos 9:2-13; Mateo 17:1-13; Lucas 9:28-36)

2Neiwas is heenem dutun he andew, ne miduma ni Jesus ensi Pedro, si Santiago, wey si Juan ne midtekezeg dan te utew metikang he vuvungan he iyan dan dà. Ne zutun te kedtengtengi zan ki Jesus netik-ew mahalin is dagwey zin. 3Is kumbalè din ne henduen te ebpenerètà he vulan su utew meputì. Wazà meputì he pinìpian dini te kelibutan he ebpekeiring dutun. 4Ne zutun netik-ew zan daan maahà si Elias wey si Moises he ebpekidlalag ki Jesus. 5Ne zutun migkag̵i si Pedro ziyà te ki Jesus te, “Utew meupiya te zini key. Ebeelan dey is tetelu he lawig; sevaha is kenikew, sevaha zaan is ki Moises, wey sevaha is ki Elias,” ke sikandin. 6Utew zan nengehandek umba wazà metentenuzi ni Pedro ke hengkey haazà is nekag̵i zin. 7Ne neselikuvungan sikandan te g̵apun ne nezineg dan is midtik-ew megkag̵i he ebpuun dutun te g̵apun te, “Iyan heini sikan is Anak ku he utew ku minahal. Pemineg̵a niw is menge lalag din.” 8Ne zutun mibpenlangulangu haazà is menge sumusundan, iyan, wazè en dutun egkaahà he zuma he etew su iyan dà si Jesus maan duma zan dutun.

9Ne zutun te kedtupang dan, mibeleuzan sikandan ni Jesus te, “Taman te kenè e pa ebenhawen is Kakey te Menusiyà, kenè niw penudtula sikan is neulaula he neehè niw g̵eina.” 10Ne midtuman dan haazà is lalag kandan ni Jesus, iyan, mibpein-inseey zan is tetelu ke hengkey is ibpesavut ni Jesus te kegkag̵i zin he ebenhawen sikandin. 11Ne mid-insaan dan si Jesus te, “Maan is egkeg̵iyen te menge menunudlù te kesug̵uan he edhuna edlepew si Elias, sikan is ebpeneuven dengan ne human sikan is edhadì he mibpilì te Megbevayà?” 12Ne midtavak si Jesus te, “Tutuu iyan he edhuna ebpekeuma si Elias su ed-endamen din is langun, iyan, maan is netagnà dengan dutun te ingkesurat he Lalag te Megbevayà he siak is Kakey te Menusiyà, mezakel is memerasey he egkeantus ku ne edsumpeliten a. 13Netuman en sikan is kedlepew ni Elias, ne midrasey zan en sikandin sumalà is egkesuatan dan he ed-ul-ulahan diyà te kandin su iyan heini tagnà he egkevasa ta ziyà te insurat he Lalag te Megbevayà.”

Is Kebug̵awa te Mevurut he Mezaat he Mulin-ulin

(Marcos 9:14-29; Mateo 17:14-21; Lucas 9:37-43)

14Ne hein neumahan eni Jesus sikan is duma he menge sumusundan din, neehè dan he edlingutan te mezakel he menge etew ne ebpekidlewanà kandan is menge menunudlù te kesug̵uan. 15Ne hein naahà te menge etew he ebpelingguma si Jesus, utew zan nengeinuinu su wazè dan peebuta haazà is kebpekeuma ni Jesus, ne zutun migaanggaan dan medsinug̵ung diyà te kandin. 16Ne nenginginsà si Jesus dutun te menge sumusundan din te, “Hengkey is egkelewenaan niw?” 17Ne midtavak is sevaha zutun te menge mezakel he etew te, “Is anak ku he maama, ne kenà ebpekekag̵i su edlelungen te mezaat he mulin-ulin, ne mid-uwit ku zini su wey mevewii. 18Kada kedresaya kandin te mezaat he mulin-ulin ne ebpekelagkut diyà te tanà ne eburvuraan is bèbè din ne ebpekekeg̵etket te menge ngipen din ne egkevidbid sikandin. Ne midhangyù ku is menge sumusundan nu he vewii zan, iyan, kenè dan egkehimu.” 19Ne zutun migkag̵i si Jesus te, “Sikiyu is menge etew g̵untaan, wazè niw iyan kedtuu te Megbevayà. Utew ves egkeug̵et is kebpekiduma ku keniyu. Utew ves egkeug̵et is kebpekeantus ku keniyu ne human kew edtuu. Ihengkayi niw heeyan is batà.” 20Ne zutun, mid-uwit dan diyà te ki Jesus haazà is batà. Ne sikan is mezaat he mulin-ulin, hein neehè din dutun si Jesus, midhimu zin he mevidbid haazà is batà ne nekelagkut diyà te tanà ne nelilidlilid ne miburàburà is bèbè din. 21Ne zutun mid-insaan ni Jesus is amey zutun te vatà te, “Sengemenu en kelug̵ayad is kegezama zin keniyan?” Ne midtavak haazà is amey zutun te vatà te, “Puun pa te zeisey pa sikandin he vatà. 22Su is mezaat he mulin-ulin, layun din edhimuwa he mekeagbur ziyà te hapuy wey ziyà te wahig su edhimetayan din. Ne emun duen egkehimu nu, ne ikehizu key kenikew ne iawè nu ziyà te kandin heeyan is egezamen din.” 23Ne midtavak si Jesus te, “Maan is id-insè nu ke zuen egkehimu ku? Ibeg̵ey te Megbevayà is minsan hengkey he ebuyuen te etew he zuen din kedtuu te Megbevayà.” 24Ne zutun, midhabet megkag̵i haazà is amey zutun te vatà te, “Edtuu a, iyan, deisek pa; heg̵eta nu pa is kedtuu ku!”

25Ne naahà ni Jesus he ed-iseg ebmezakel is menge etew zutun, su zuen mezakel he ebpemelelag̵uy pehendutun, ne migkeg̵iyan din haazà is mezaat he mulin-ulin te, “Sikew is mezaat he mulin-ulin he igkevengel wey igkeemew te menge etew, awè ka keniyan te edlelungen nu he vatà. Ne kenè ke en medlikù diyà te kandin!” 26Ne zutun, haazà is mezaat he mulin-ulin, impekulahì din haazà is batà ne midhimu zin he mevidvid ne mid-awè en diyà te kandin. Ne haazà is batà, ne henduen be te minatey su kenè en edwaleng, ne egkag̵i is menge etew zutun te, “Minatey en.” 27Iyan, migewezan sikandin ni Jesus diyà te velad ne impeenew zin ne zutun midhitindeg haazà is batà.

28Ne hein nekeulì ensi Jesus diyà te valey he midetengan dan ne wazà dutun duma he etew, kekenà, iyan dan dà, ne mid-insaan sikandin te menge sumusundan din te, “Maan is wazè dey meulii sikan is batà he edlelungen te mezaat he mulin-ulin?” 29Ne midtavak si Jesus te, “Is iring duen he mezaat he mulin-ulin, ne kenà igkepaawà ke kenà pinaag̵i zà te ked-ampù su wazà duma he paag̵i.”

Is Ikezuwa he Kegkeg̵iya ni Jesus te Kemetayen Din

(Marcos 9:30-32; Mateo 17:22,23; Lucas 9:44,45)

30Ne zutun mid-awè dan dutun ne midlaus dan ne ziyè dan mebayà te prubinsya he Geliliya. Ne kenà egkesuat si Jesus he metueni te menge etew ke hendei sikandin 31su wey kenà sikandin mesemuki is ebpenurù te menge sumusundan din. Ne ke sikandin diyà te kandan te, “Siak is Kakey te Menusiyà, duen timpu he ibpalad a ziyà te menge kuntada ku ne edhimetayan e zan, iyan, seled te tetelu he andew zutun egkevanhew a.” 32Ne haazà is migkag̵i ni Jesus, wazà mesavut dutun te menge sumusundan din, ne egkehandek dan daan he ed-insà kandin ke hengkey is ibpesavut din dutun.

Is Lavew Zuen te Menge Sumusundan

(Marcos 9:33-37; Mateo 18:1-5; Lucas 9:46-48)

33Ne nekeuma ensi Jesus diyà te inged he Kepirnaum ne hein diyè dan en te valey, mid-insaan ni Jesus is menge sumusundan din te, “Hengkey sikan is egkelewenaan niw g̵eina ziyà te zalan?” 34Iyan, wazè dan medtavak su egkeeled dan su iyan egkelewenaan dan ke hentei is lavew kandan te menge sumusundan. 35Ne zutun mibpinuu si Jesus ne impeuvey zin haazà is sepulù wey zezuwa he sumusundan din ne ke sikandin diyà te kandan te, “Is minsan hentei keniyu he egkesuat he mekelavew, kinahanglan he isipa zin he utew minus is pid-etawan din ne ebpevayàbayà sikandin te langun he menge zuma zin.” 36Ne zutun migkuwa ni Jesus is batà ne impeteliwazè din dutun te menge sumusundan din. Ne zutun midsepipi zin haazà is batà. 37Ne migkeg̵iyan din sikandan te, “Is etew he tenged te kedtuu zin kedì, edewaten din ne ebpurungan din is minsan hentei he vatà he iring kayi, ne nezawat e zin en daan. Ne is minsan hentei he edawat kediey, nezawat din en daan is Amey ku he Megbevayà he midsug̵ù kedi.”

Is Kenà Kuntada ki Jesus

(Marcos 9:38-41; Lucas 9:49,50)

38Ne migkag̵i si Juan diyà te ki Jesus te, “Duen etew he neuma zey he ebewian din is menge etew he edlelungen te mezaat he mulin-ulin. Ne egemiten din is ngazan nu zutun te kebpemawì din. Ne midawey zey su kenà ebpekiduma kenitew.” 39Ne ke si Jesus te, “Kenè niw zewaya is ed-ulaula te iring dutun su ke zuen etew he egkehimu zin is egkein-inuwan he vaal pinaag̵i te kegemita zin te ngazan ku, kenà sikandin leledayà egkehimu he kuntada ku. 40Su is etew he kenè tew kuntada, ne edtavang kenitew. 41Utew venar is egkeg̵iyen ku keniyu he ke zuen etew he ebeg̵ayan kew zin te minsan sengetasa zà he wahig ne iyan din ibeg̵ayi keniyu is tenged te sumusundan ku sikiyu te mibpilì te Megbevayà, kenà egkehimu he kenà sikandin edsuhulan te Megbevayà tenged dutun te mid-ulaula zin.

Is Ebpekeawà te Kedsarig

(Marcos 9:42-48; Mateo 18:6-9; Lucas 17:1,2)

42Iyan, ke zuen minsan hentei he pinaag̵i kandin egkeawà is kedsarig kediey te minsan sevaha kayi te menge vatà he edtuu kediey, meupiya pa zutun he etew ke inhiket diyà te lieg din is zekelà he g̵elingan he vatu ne in-agbur sikandin diyà te lawed te zag̵at, kenà is silut kandin ke pinaag̵i kandin egkeawà is kedsarig te minsan sevaha kayi te menge vatà. 43Emun iyan igkeawà te kedsarig nu kedì is belad nu, tempaza nu heini wey itimbag su meupiya pa ke pungkul ka is ebeg̵ayan te untung he wazà pidtemanan kenà te zezuwa is belad nu ne idtimbag ka ziyà te Impirnu he zutun kenà egkeevukan is hapuy. 44Is menge tagkey zutun, ne wazè dan kemetayen ne kenà egkeevukan is hapuy. 45Ne emun iyan igkeawà te kedsarig nu kedì is paa nu, tempaza nu wey itimbag su meupiya pa ke pungkul ka is ebeg̵ayan te untung he wazà pidtemanan kenà te zezuwa is paa nu ne idtimbag ka ziyà te Impirnu. 46Is menge tagkey zutun, ne wazè dan kemetayen ne kenà egkeevukan is hapuy. 47Ne emun iyan igkeawà te kedsarig nu kedì is mata nu, lug̵ita nu wey itimbag su meupiya pa ke sevaha zà is mata nu ke edhedian ka te Megbevayà kenà te zezuwa is mata nu ne idtimbag ka ziyà te Impirnu. 48Is menge tagkey zutun, wazè dan kemetayen ne kenà egkeevukan is hapuy.

49Umba egkeg̵iyen ku heini su is langun, edlimusan te hapuy. 50Ne kenà duen dà taman su meupiya is timus su ibmetaam te egkeenen, iyan, ke egkeawà duen te timus is taam din, wazè en paag̵i he ebpekelikù pa ebpekeuman is taam din. Ne iring din ded daan kinahanglan he iring te timus is menge ulaula niw wey kew mehimu he ibmeupiya te menge etew ne kinahanglan he mebmelinawen is kedepitè niw te kada sevaha keniyu.”

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index