Search form

Mateo 18

Is Lavew Zuen te Menge Etew he Edhedian te Megbevayà

(Mateo 18:1-5; Marcos 9:33-37; Lucas 9:46-48)

1Ne zutun he timpu midhendiyà te ki Jesus is menge sumusundan din ne mid-insè dan te, “Hentei is lavew te menge etew he edhedian te Megbevayà?” 2Ne mid-umew ni Jesus is batà ne impeteliwazè din dutun te menge sumusundan din. 3Ne ke si Jesus te, “Kenè niw lipati heini: kinahanglan he ed-ewaan niw ziyà te isip niw is kebpelavew ne iringi niw heini is batà, su nelevawan sikandin te langun. Su emun kenè niw ed-iringan heini, ne kenè kew egkehedian te Megbevayà. 4Su is etew he ed-engkezan din is kebpelavew ne ed-iringan din heini is batà, iyan sikandin lavew te langun he edhedian te Megbevayà. 5Is etew he tenged te kedtuu zin kedì edewaten din ne ebpurungan din is minsan hentei he vatà he iring kayi, ne nezawat e zin en daan.

Is Ebpekeawà te Kedsarig

(Mateo 18:6-9; Marcos 9:42-48; Lucas 17:1,2)

6Minsan hentei he etew he pinaag̵i kandin egkeawà is kedsarig kediey te sevaha he vatà, meupiya pa zutun he etew ke edhiketan is lieg din te zekelà he g̵elingan he vatu ne id-agbur ziyà te lawed te zag̵at kenà is silut kandin ke pinaag̵i kandin egkeawà is kedsarig te sevaha he vatà he iring kayi. 7Kehizu te menusiyà, su zuen iyan menge ebpekeawà te kedsarig te menge etew. Layun egkehitavù is iring kayi, iyan, kehizu utew te etew he pinaag̵i kandin egkeawà is kedsarig kediey te minsan hentei he midtuu kedì su utew meveg̵at is silut kandin te Megbevayà.

8Emun iyan ebpekeawà te kedsarig nu kediey is belad nu, emun kenà, ne paa nu, tempeza nu wey itimbag! Su meupiya pa ke pungkul ka is ebeg̵ayan te untung he wazà pidtemanan, kenà te zezuwa is belad nu wey paa nu he idtimbag ka ziyà te hapuy he wazà pidtemanan. 9Ne emun iyan ebpekeawà te kedsarig nu kediey is mata nu, lug̵ita nu wey itimbag su meupiya pa ke sevaha zà is mata nu ke ebeg̵ayan ka te untung he wazà pidtemanan, kenà te zezuwa is mata nu ne idtimbag ka pehendiyà te hapuy te Impirnu.

Is Netazin he Kerehidu

(Mateo 18:10-14; Lucas 15:3-7)

10Ne is menge etew he iring kayi te menge vatà, kenè niw lupig̵i is minsan sevaha kandan su venar is egkeg̵iyen ku keniyu he is menge velinsug̵uen te Megbevayà he ebantey kandan, kenà ed-awà diyà te etuvangan te Amey ku he Megbevayà he ziyà te langit. 11Su siak is Kakey te Menusiyà, iyan impekehendini ku te kelibutan su wey ku melibri is menusiyà wey kenà sikandan mesiluti tenged te menge salè dan.

12Ke zuen etew he nenggatus is menge ayam din he kerehidu ne egketazin is sevaha zutun, hengkey is ed-ul-ulahan din? Iyan ed-ul-ulahan din is ed-ewaan din haazà is kesiyawan wey siyew he wazà metazin he ebpemenabtab diyà te kelendig̵an, ne ebpen-ahaan din haazà is sevaha he netazin. 13Egkeg̵iyen ku keniyu he ke egketuredu zin haazà, utew sikandin egkelipey zutun te sevaha kenà dutun te kesiyawan wey siyew he wazà metazin. 14Iring din ded daan is Amey tew ziyà te langit su kenè din egkesuatan he zuen minsan sevaha zà kayi te menge vatà he kenà egkelibri te silut.

Is Etew he Nekesalà

15Ne emun duen tumutuu he nekesalà kenikew, hendiyè ka te kandin ne keg̵iya nu ziyà te kandin is salè din kenikew. Iyan, kinahanglan he itavis nu kandin. Ne emun ebpekidhusayà sikandin, ebpeked-uliey kew te meupiya he g̵ehinawa. 16Iyan, ke kenà ebpekidhusayà, peng-ehè ka te sevaha, ne emun kenà, ne zezuwa pa he tumutuu su wey mepirmahi zutun te zezuwa, emun kenà, ne tetelu haazà is kebitiyara niw. 17Ne emun kenè pa sikandin ebpekidhusayà, tudtula nu ziyà te nengetig̵um he menge zuma niw he tumutuu. Ne emun kenè pa ebpekidhusayà dutun, isipa niw sikandin he iring te etew he kenà tumutuu te Megbevayà wey isipa niw zaan sikandin he iring te sevaha zuen te limbungan he menunukut te vuhis.

18Ne egkeg̵iyen ku keniyu he kinahanglan he is idawey niw zini te tanà, indawey en he zaan te Megbevayà he ziyà te langit ne is idtug̵ut niw zini te tanà, intug̵ut en he zaan te Megbevayà he ziyà te langit.

19Ne heini zaan is ibpesavut ku keniyu: ke zuen minsan hengkey he ebuyuen niw ziyà te Megbevayà he neuyunan te minsan dezuwa zà keniyu zini te tanà, ibeg̵ey heini keniyu te Amey ku he Megbevayà he ziyà te langit. 20Su ke zuen minsan dezuwa, ne emun kenà, ne tetelu, he egkevurun su ed-azap dan kediey, ne zutun a zaan te kandan.”

Is Kenà Kebpeseylu

21Ne zutun mid-uvayan si Jesus ni Pedro te egkag̵i te, “Nengazen, kepipira ebpekesalà is duma ku zini te kediey ne ebpeseyluwen ku pa? Kepipitu zè be?” 22Ne midtavak si Jesus te, “Kenà kepipitu zà, kekenà, kepipitu egkekekepituwan. 23Su is kedhadì te Megbevayà he ziyà te langit, ne iring te hadì he edsusiyen din is menge utang kandin te menge sulug̵uen din. 24Ne zutun te kebpuuni zin pa te kedsusi kayi, mid-uwit dan diyà te kandin is sevaha he nekeutang diyà te kandin te sepulù he libu he libu he pisus. 25Ne haazà, kenà ebpekevayad ne tenged dutun insug̵ù dutun te hadì he ivelegyà haazà is etew wey meuripen ragkes is esawa zin wey menge anak din wey langun he azen din wey meveyazi haazà is utang din. 26Ne zutun midluhud diyà te etuvangan te hadì haazà is sulug̵uen he edhangyù, ke sikandin te, ‘Ipaakul a kenikew; beg̵ayi e pa te timpu su edleg̵uzan ku heini is bayad ku kenikew ne ebeyazan ku is langun.’ 27Ne nehizuwan haazà is etew zutun te hadì ne mibpesaylu zin ne wazè din en ipevayad dutun te utang din diyà te kandin. Ne impeulì din.

28Ne zutun mid-awà haazà is sulug̵uen ne neuma zin is sulug̵uen daan dutun te hadì he utangan diyà te kandin haazà is iring din he sulug̵uen te pira zà he pisus. Ne migewezan din haazà ne mibpekel zin te egkag̵i te, ‘Beyazi nu kes utang nu kedì!’ 29Ne midluhud haazà diyà te etuvangan din is edhangyù diyà te kandin te, ‘Ipaakul a kenikew; beg̵ayi e pa te timpu su wey ku meleg̵uzi is bayad ku kenikew.’ 30Iyan, wazà mesuat haazà is etew, ne impepirisu zin haazà is utangan kandin taman te kenè pa ebpekevayad. 31Ne hein netuenan te menge zuma zin he sulug̵uen haazà is mid-ulaula zin dutun te utangan kandin ne nengepauk dan ne midhendiyè dan te egalen dan he hadì ne midtudtul zan haazà is langun he mid-ulaula zin. 32Ne impetawag dutun te hadì haazà he sulug̵uen, ne migkeg̵iyan din te, ‘Uripen ka he lalung! Mibpesaylu ku sikew ne in-awè kud diyà te kenikew is utang nu tenged dà te midhangyù ka kediey. 33Ne maan is wazè nu mehizuwi kes duma nu he sulug̵uen iring te kegkehizuwi ku kenikew?’ 34Ne utew nererengiti haazà is hadì ne impepirisu zin haazà is etew su edsilutan taman te kenè pa sikandin ebpekevayad dutun te langun he neutang din. 35Ne,” ke si Jesus te, “iring ded daan kayi is ed-ul-ulahan te Amey ku he ziyà te langit diyà te uman sevaha keniyu emun kenà tutuu is kebpesaylu niw te minsan hentei he zuma niw.”

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index