Search form

Mateo 27

Is Kedheteza ki Jesus Diyà te ki Pilatu

(Mateo 27:1,2; Marcos 15:1; Lucas 23:1,2; Juan 18:28)

1Ne hein nepawà dutun is langun he menge punuan te menge memumuhat wey menge ebmeg̵urangen te menge Hudiyu, mid-uyunan dan ke ebmenmenuwen dan is paag̵i wey iketug̵ut kandan is kedhimetayi ki Jesus. 2Mibakus dan si Jesus te kedina ne inhated dan sikandin diyà te ki Pilatu he iyan gubirnedur zutun.

Is Kebpekedsendit ni Hudas

(Mateo 27:3-10; Nengeulaula 1:18,19)

3Ne si Hudas, sikan is mid-akal ki Jesus, utew nekedsendit hein netuenan din he edhimetayan duen te menge etew si Jesus su nekag̵i zan he zait is ulaula ni Jesus he igkehimetayi kandin. Ne midhendiyà sikandin te menge punuan he memumuhat wey menge ebmeg̵urangen te menge Hudiyu su id-ulì din pezem sikan is ketluan he vuuk he selapì. 4“Nekesalà a,” ke sikandin, “su sikan is etew he migkag̵i niw he zait is ulaula zin he igkehimetayi kandin, wazè din salà ne iyan a mibpalad kandin diyan te keniyu.” Ne midtavak dan te, “Wazè dey lavet keniyan; kenikew zà heeyan he samuk.” 5Ne haazà is selapì, insimburà ni Hudas dutun te simbahan ne mid-awà dutun su netag̵ù diyà te g̵ehinawa zin is kedhiket, ne zutun mibitey sikandin.

6Ne is menge punuan te memumuhat, hein nekuwa zan sikan is selapì, migkag̵i zan te, “Ebpekesupak kiw te kesug̵uan ke id-ulug tew heini ziyà te teleg̵uey te selapì kayi te simbahan su imbayad heini wey mehimetayi is etew.” 7Ne tenged dutun mibivitiyara zan ke hengkey is ed-ul-ulahan dan dutun. Ne zuen tanà he migngezanan te tanà te ebpendiyun, ne mibpemasa zan haazà dutun te selapì su wey mehimu he penlevengà te menge etew he kenà Hudiyu. 8Ne tenged kayi migngezanan dan haazà he tanà te Tanà te Lengesa, he ke và dà egkeg̵iya, tanà he nepemasa te selapì he imbayad te kedhimetayi te etew. 9Ne netuman dutun sikan is netagnà dengan te ebpeneuven te Megbevayà he si Jeremias su ke sikandin te, “Nekuwa zan kes ketluan he vuuk he selapì he iyan bali zin he neuyunan te menge etew he kevuwazan ni Israyil. 10Ne impemasa zan te tanà te ebpendiyun sumalà is intelaan kedì te Nengazen.” Iyan heini nekag̵i zengan ni Jeremias.

Is Ked-imbistigaha ni Pilatu ki Jesus

(Mateo 27:11-14; Marcos 15:2-5; Lucas 23:3-5; Juan 18:33-38)

11Ne zutun hein diyè en si Jesus te etuvangan te gubirnedur is ed-imbistigahan, mid-insà ki Jesus haazà is gubirnedur te, “Hadì ke ve te menge Hudiyu?” Ne midtavak si Jesus te, “Uya, iyan is migkag̵i nu.” 12Iyan, dutun te migkag̵i en te menge punuan te menge memumuhat wey menge ebmeg̵urangen te menge Hudiyu ziyà te ki Pilatu is sumbung dan mehitenged ki Jesus ne wazà haazà tevaka ni Jesus. 13Umba mid-insaan sikandin ni Pilatu te, “Maan is wazè nu tevaka heini is langun he menge sumbung dan mehitenged kenikew?” 14Iyan, wazà medtavak si Jesus te minsan hengkey; ne tenged kayi neinuinu utew is gubirnedur.

Is Kedhukumi ki Jesus te Kemetayen

(Mateo 27:15-26; Marcos 15:6-15; Lucas 23:13-25; Juan 18:39–19:16)

15Ne iyan neleyaman ni Pilatu is: kada tuig, emun Pista en te Kedlevayi, edlibriyen din is sevaha he pirisu ke edhengyuen te menge etew. 16Ne zuen nevantug he etew he mibpirisu he egngezanan ki Berabas. 17Ne hein nevurun en dutun is menge etew, ne mid-insà si Pilatu te, “Hentei zapit is egkesuatan niw he edlibriyen ku, iyan be si Berabas wey ke iyan be si Jesus he migeraran he Pinilì te Megbevayà?” 18Su netuenan ni Pilatu he iyan hinungdan ke maan is insumbung si Jesus te menge punuan is kegkesina zan kandin.

19Ne te kemulu pa si Pilatu ebpimpinuu zutun te valey he ebpenhusayan, nekeuma is surat te esawa zin he egkag̵i te, “Kenè nu hileveti heeyan he etew su wazè din salà. Nerasey a utew g̵eina te mezukilem su mideetan a tenged kandin,” ke sikandin.

20Iyan, is menge punuan he memumuhat wey is menge ebmeg̵urangen, migkeg̵iyan dan is menge etew zutun he iyan dan hengyua he melibri si Berabas ne si Jesus, ibpehimetayan. 21Ne mid-uman med-insà kandan haazà is gubirnedur te, “Hentei zapit kayi te zezuwa is egkesuatan niw he edlibriyen ku?” Ne ke sikandan te, “Iyan si Berabas.” 22Ne migkag̵i si Pilatu te, “Ne emun iyan heeyan, ebmenmenuwen ku si Jesus he migeraran he Pinilì te Megbevayà?” Ne migkag̵i sikandan is langun te, “Iransang te krus!” 23Ne ke si Pilatu te, “Maan? Duen be mezaat he mid-ulaula zin?” Iyan, mid-iseg dutun is keg̵urub dutun te menge etew he ebpememensag te, “Iransang te krus!” 24Ne zutun nesavut ni Pilatu he wazè en pulus te menge lalag din su ebpuunè en edsinamuk is menge etew, ne tenged dutun, migkuwa sikandin te wahig ne mibpenlùlù te velad din dutun te etuvangan te menge etew, ne ke sikandin te, “Keniyu he salà heini. Is lengesa kayi te etew, ne ziyè dà te keniyu he velad; lumpiyu is kedì.” 25Ne midtavak is langun he menge etew te, “Uya, kenami en he salà is kedhimetayi kayi wey salà daan te menge kevuwazan dey!” 26Ne zutun midlibri ni Pilatu si Berabas. Ne impevug̵el zin si Jesus ne insug̵ù din te menge sundaru he iransang dan si Jesus diyà te krus.

Is Kebpesipelahi ki Jesus te Menge Sundaru

(Mateo 27:27-31; Marcos 15:16-20; Juan 19:2,3)

27Ne zutun impeseled si Jesus te menge sundaru zutun te turug̵an te gubirnedur. Ne netig̵um diyà te kandin is tivuuk he kumpeniya te menge sundaru. 28Midlevasan dan si Jesus ne migkumbelaan dan sikandin te merig̵à he kumbalà su uvag kun hadì. 29Ne zutun mibengkulè dan te zug̵iyen he g̵awed he igkuruna zan ki Jesus ne insuup dan haazà diyà te ulu zin. Ne is kewanan he velad din, impeg̵awed dan te tuked ne midluhud dan diyà te etuvangan din is edtahud kun uvag kandin. Ne ke sikandan te, “Kumusta, Hadì te menge Hudiyu!” 30Ne mid-ilevan dan ne midsekelew zan haazà is tuked ne imbadas dan diyà te ulu zin. 31Ne hein nepezè dan en he ebaleyvaley kandin midluwasan dan duen te kumbalà he merig̵à ne insun-ud dan kandin is daan he kumbalè din. Ne zutun mid-uwit dan sikandin su idransang dan diyà te krus.

Is Kedrensanga ki Jesus Diyà te Krus

(Mateo 27:32-44; Marcos 15:21-32; Lucas 23:26-43; Juan 19:17-27)

32Ne ziyà te zalan he ibayè dan nesinug̵ung dan is etew he tigSirini he egngezanan ki Simon. Ne mibpeg̵es dan haazà ipetiang duen te krus he edtiangen ni Jesus. 33Ne nekeuma zan diyà te migngezanan te Gulguta, he ke và dà egkeg̵iya, Tulan te Ulu. 34Ne ibpeinum dan pezem si Jesus te vinu he mid-emutan te utew mepait, iyan, hein neg̵ezaman din en haazà ne wazè din leusa te ed-inum. 35Ne inransang dan sikandin diyà te krus; ne zutun midripa zan ke hentei is ebpekeangken te menge ugelingen din.

36Ne te kegkepasad dan dutun mibpinuu zan su ed-ahaan dan sikandin ke egkemenumenu. 37Ne ziyà te zivavew te ulu zin, impezeket dan is surat he iyan sikan is hinungdan te insumbunga kandin he edhenduen te, “Iyan heini si Jesus, sikan is Hadì te menge Hudiyu.” 38Ne zuen dutun dezuwa he tulisan he inransang dan daan. Impasek is krus te sevaha zutun diyà dapit te egkekewanan din, ne impasek is krus te sevaha ziyà te egkeg̵ivang din.

39Ne is menge etew zutun he sumeseg̵azà, ebpemenangàtangà is ed-engitan dan si Jesus. 40Ke sikandan te, “Na! Kunaan nu ke egkeg̵evè nu sikan is simbahan he Valey te Megbevayà ne egkevangun nu te seled te tetelu he andew. Libriya nu kun is keugelingen nu. Emun tutuu ka he Anak te Megbevayà, penaug ka keniyan te krus.” 41Ne iring din ded daan is mid-ulaula kandin te menge punuan te memumuhat wey menge menunudlù te kesug̵uan su mibaleyvaley zan sikandin, 42ke sikandan te, “Nelibri zin is duma, iyan, is keugelingen din, kenè din egkelibri. Hadì bes sikandin te menge tig-Israyil. Ipepenaug keniyan te krus ne egkesundanan human. 43Edsarig kun sikandin te Megbevayà ne egkeg̵iyen din daan he Anak sikandin te Megbevayà. Ed-ahaan ta g̵untaan ke edlibriyen sikandin te Megbevayà ke tutuu he igkesuat sikandin te Megbevayà,” ke sikandan. 44Ne minsan sikan is menge tulisan he inransang diyà te pesikilizè din, ne midsumpalit dan daan sikandin.

Is Kebpatey ni Jesus

(Mateo 27:45-56; Marcos 15:33-41; Lucas 23:44-49; Juan 19:28-30)

45Ne te neudtu en is andew zutun, midtik-ew mebmerusirem is tivuuk he kelibutan seled te menge tetelu he uras. 46Ne hein liwazè en he ebpenaug is andew, ingkulahì ni Jesus is utew mezag̵ing he lalag he edhenduen te, “Ili, Ili, lama sebektani?” he ke và dà egkeg̵iya, “He Megbevayè ku, maan is ed-iniyug̵an a kenikew?” 47Ne zutun, is duma he etew he ebpemenhithitindeg dutun te uvey, hein nezineg dan haazà, ke sikandan te, “Pemineg kew su ebpengumawen din si Elias, is sevaha zuen te ebpeneuven dengan te Megbevayà.” 48Ne sevaha zutun te menge etew is migaanggaan megkuwa te ispungha ne intereb din diyà te sukà ne midtiyuk din te zeisek he kayu ne impaahuk din diyà te vèbà ni Jesus wey zin haazà mesupsup. 49Iyan, migkag̵i is menge zuma zutun te etew te, “Pesegdana nu su ed-ahaan ta ke edlepew si Elias su edlibriyen sikandin.” 50Ne zutun, migkulahì si Jesus med-uman ne naawà is gehinawa zin.

51Ne zutundutun, is manggad he utew mekepal he ingkurtina ziyà te seled te simbahan he Valey te Megbevayà, neliwazà mevindas puun te zivavew pehendiyà te zizalem. Ne midlinug ne mibpemeka is dezekelà he vatu. 52Ne zuen menge surung he penlevengà he zutun nengepuwasan, ne nengevanhew is mezakel he menge tumutuu te Megbevayà, 53ne mid-awè dan dutun te penlevengà. Ne zutun te kegkevanhew zaan ni Jesus, nemenrig̵urig̵u haazà is nengevanhew ziyà te inged he Hiruselim ne mezakel is nemekeahà kandan dutun te kebpenrig̵urig̵u zan.

54Sikan is menge sundaru wey sikan is kepitan dan he mibantey ki Jesus, hein midtik-ew medlinug wey hein nengeehè dan is duma pa he nengehitavù dutun ne nengehandek dan. Ke sikandan te, “Tutuu ves iyan he Anak sikandin te Megbevayà!” egkag̵i zan.

55Ne zuen daan dutun mezakel he menge vahi he ebantey ziyà te meziyù dutun. Menge tigGeliliya sikandan he miduma ki Jesus pehendiyà te Hiruselim su edtavang dan kandin. 56Ne zutun si Maria Megdelina, wey si Maria, sikan is iney ni Santiago wey ni Jose, ne elin daan sikan is esawa ni Sibidiyu.

Is Kedlevenga ki Jesus

(Mateo 27:57-61; Marcos 15:42-47; Lucas 23:50-56; Juan 19:38-42)

57Ne hein mahapun en dutun, nekeuma is sepian he ebpuun te Erimetiya. Iyan ngazan din si Jose; ne sumusundan daan sikandin ni Jesus. 58Midhendiyà sikandin te ki Pilatu is edhangyù he egkuwaan din is lawa ni Jesus. Ne zutun insug̵ù ni Pilatu is lawa ni Jesus he ikeveg̵ey ziyà te ki Jose. 59Ne migkuwa haazà ni Jose ne mibukusan din te veg̵u he malung he meputì. 60Ne zuen surung he penlevengà ni Jose he sikan pa mepasad he ingkalut diyà te kelendig̵an te pag̵ang. Ne zutun iseled ni Jose is lawa ni Jesus. Ne midlekevan din haazà is surung te zekelà he vatu ne mid-ewaan din. 61Ne si Maria Megdelina, wey sikan is sevaha he Maria, dutun dan ebpimpinuu is ebantey zutun te surung.

Is Kebentayi Zuen te Leveng

62Ne zutun te sunud he andew he Sebadu, midhendiyà te ki Pilatu is menge punuan he memumuhat wey is menge Perisiyu. 63Ne ke sikandan diyà te kandin te, “Datù, netenuzan dey he migkag̵i zuen te teruen he etew hein uuyag pa, he emun ebpatey, egkevanhew zed seled te tetelu he andew. 64Umba, meupiya ke ebpeventayan nu te menge sundaru sikan is surung taman te iketelu he andew su kela ke tekawa is lawa zin te menge sumusundan din, ne egkeg̵iyen dan diyà te menge etew he nevanhew sikandin. Ne ed-iseg ebmezaat is ebpekesunud he kedlimbungi zan te menge etew.” 65Ne midtavak si Pilatu te, “Egkehimu. Dumaha niw pehendutun is menge sundaru, ne purungi niw peventayi haazà is surung.” 66Ne mibeyaan dan haazà ne midtuusan dan sikan is inlekeb he vatu zutun wey metuusi zan ke edwelengen te minsan hentei. Ne intag̵ak dan haazà is menge sundaru zutun he ibpevantey zan.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index