Search form

Mateo 6

Is Ketudluanan Mehitenged te Kebeg̵ey

1“Kinahanglan he kenà iyan idsimbaha niw te Megbevayà su wey mezalig kew te menge etew. Su emun iyan heini ulaula niw, kenè kew edsuhulan keuzemà te Megbevayà he Amey tew ziyà te langit.

2Ne emun duen ibeg̵ey niw ziyà te egkeayuayu kinahanglan he kenà iyan id-ul-ulaha niw zutun su wey mezalig kew te menge etew. Su iyan haazà baal te menge etew he tarù is kedtuu zan. Ed-ul-ulahan dan haazà diyà te menge simbahan wey ziyà te kersada su wey mezalig sikandan te menge etew. Kenè niw lipati he tenged te nezawat dan en is kedelig̵a kandan te menge etew, wazè en egkezawat dan he ebpuun diyà te Megbevayà. 3Iyan, sikiyu mulà, ke zuen idtavang niw ziyà te egkeayuayu kinahanglan he kenà egketuenan te minsan menge zuma niw. 4Kenè niw petueni te menge etew haazà is kebeg̵ey niw te tavang dutun te egkeayuayu, ne is Amey tew ziyà te langit, iyan dà ebpekeahà dutun ne iyan daan edsuhul keniyu.

Is Ketudluanan Mehitenged te Ked-ampù

(Mateo 6:5-15; Lucas 11:2-4)

5Ne emun ed-ampù kew kenè niw iringi is menge etew he tarù is kedtuu zan. Egkesuatan dan he mekehitindeg dan is ed-ampù diyà te menge simbahan wey ziyà te kersada wey maahà sikandan te menge etew. Egkeg̵iyen ku keniyu he nezawat dan en is kedelig̵a kandan te menge etew. Ne wazè en duma pa he suhul he egkezawat dan he ebpuun te Megbevayà. 6Iyan, sikiyu, ke ed-ampù kew, med-ulì is kada sevaha ziyà te valey zin, ne medlelekeb wey kenà maahà, ne zutun med-ampù te Amey tew he Megbevayà he kenà egkeahà. Ne is Amey tew he Megbevayà, iyan dà ebpekeahà kandin ne iyan edsuhul kandin keuzemà.

7Emun ed-ampù kew kenè niw g̵emita is mezakel he menge lalag he wazà menge pulus su iyan heini ulaula te menge etew he wazà med-azap te tutuu he Megbevayà. Iyan diyà te g̵ehinawa zan is: ebpemineg̵en te Megbevayà is ked-ampù dan emun utew melug̵ayad. 8Kenè niw iringi sikandan su netuenan he zaan te Amey tew is egkinehenglanen te uman sevaha te sikitew te wazè tew pa vuyua. 9Iringi niw heini ke ed-ampù kew:

‘Amey zey ziyà te langit,

berakat he tehuza te menusiyà

is ngazan nu,

10berakat he medhadì ka te menusiyà,

berakat he tumana is egkesuatan nu

zini te tanà iring

te layun edtumana ziyà te langit.

11Beg̵ayi key te egkeenen he egkinehenglanen dey g̵untaan;

12peseyluwa key te menge salè dey

iring te nekepesaylu key te nekesalà kenami.

13Ipekeziyù key kenikew te mezesen he penuley

ne ilikey key kenikew ki Setanas.’

14Su sikiyu is menge etew, ke ebpeseyluwen niw is nekesalà keniyu, ebpeseyluwen kew zaan te Amey tew he ziyà te langit. 15Iyan, emun kenè kew ebpesaylu te menge zuma niw he etew, kenè kew zaan ebpeseyluwen te Amey tew he ziyà te langit.

Is Ketudluanan Mehitenged te Kedsalang Kegkaan

16Ne emun edsalang kew egkaan su ebpengampù kew ziyà te Megbevayà, kenè niw ipetuusi pinaag̵i te kebuvuked niw iring te menge etew he egkesuat he mezalig sikandan te menge zuma he etew. Edrig̵urig̵u zan, ne kenè dan ebpendapug wey kenè dan ebpenuwat su wey metueni te menge etew he edsalang dan egkaan. Egkeg̵iyen ku keniyu he nezawat dan en is kedelig̵a kandan te menge etew. Ne wazè en duma pa he suhul he egkezawat dan he ebpuun te Megbevayà. 17Ne sikiyu mulà, emun edsalang kew egkaan, pendapug kew wey penuwat kew 18su wey kenà metueni te zuma he edsalang kew. Iyan dà egkesayud is Amey tew he Megbevayà he wazà duen ebpekeeles. Iyan sikandin ebpekeahà te ulaula nu minsan sebsevaha nu, ne iyan daan sikandin edsuhul kenikew.

Is Menge Ketig̵eyunan

(Mateo 6:19-21; Lucas 12:33,34)

19Kenè niw tipig̵i is ketig̵eyunan dini te kelibutan su zini egkeketket te ipes wey edtengisen. Ne egketakew su egkeselezan is baley niw te tekawen. 20Tipig̵i niw ziyà te langit kes ketig̵eyunan he iyan kes idsuhul te Megbevayà keniyu su zutun kenà egkeketket te ipes, wey kenà edtengisen ne kenà daan egketakew. 21Ne zutun ke hendei is egketeg̵uan te ketig̵eyunan niw, dutun daan is gehinawa niw.

Is Sulù

(Mateo 6:22,23; Lucas 11:34-36)

22Is mata ta, ne iring te sulù kayi te lawa ta su emun merayag is ked-ehè ta, he ke và dà egkeg̵iya, metazeng is ulaula ta, ne henduen be te egketeyawan is tivuuk he lawa ta. 23Iyan, emun lakap ki, he ke và dà egkeg̵iya, emun lalung ki, ne henduen be te egkezukileman ki. Ne emun nelakap ki tenged te kelelalung ta ne utew merusirem iyan is ibayè ta.

Is Menge Kinehenglanen

(Mateo 6:24-34; Lucas 16:13; 12:22-31)

24Is uripen, kenà egkehimu he zezuwa is teg̵iuripen kandin. Su emun dezuwa is ebayàbayà kandin, edtehuzen din is sevaha ne egkepeukan din is sevaha. Ne emun kenà, ne egkeepesan din is sevaha, ne ebmahalen din is sevaha. Ne iring din ded daan emun iyan mahal ziyà te g̵ehinawa nu is ketig̵eyunan, su kenà egkehimu he mahal zaan diyà te g̵ehinawa nu is Megbevayà.

25Ne tenged kayi, egkeg̵iyen ku keniyu te menge sumusundan ku he kenè kew meseeng te egkeenen wey ed-inumen he igkeuyag niw. Kenè kew zaan meseeng te ugelingen he idsun-ud te lawa niw. Su mibeg̵ayan kew te Megbevayà te g̵ehinawa niw wey lawa niw he mahal utew; ne wey pe be kenà mehimu he ebeg̵ayan kew zin daan te egkeenen wey ugelingen? 26Isipa niw is menge tagbis he ebpemenlayang. Kenè dan ebpemula; kenè dan edrag̵un; kenè dan daan ederengdeng. Ne minsan pa zutun ebpengelintau is Megbevayà he ziyà te langit te egkekaan dan. Ne iyan kew pe be is etew he lavew pa he mahal ziyà te kandin kenà is menge tagbis. 27Ne minsan sengemenu is kegkenug̵uni te etew te untung din, wazà minsan hengkey he paag̵i he egkesumpatan din te minsan deisey zà.

28Ne maan is egkeseeng kew te ugelingen? Ahaa niw is menge kevukazan te sagbet. Kenè dan edterebahu; kenè dan daan ebpengavel. 29Ne venar is egkeg̵iyen ku keniyu he minsan pa si Hadì Sulumun dengan is sepian utew wey nevantug, ne wazà mekesusuluwan is kezagwey te menge bisti zin te kezagwey kayi te menge kevukazan. 30Is sagbet, wazè din bali; egkeehè ta g̵untaan, ne kenè en utew egkeug̵et ne egkeg̵angu ne ebinsulan. Iyan, ke edhimuwen te Megbevayà he mekempet minsan heini is menge sagbet, iyan kew pe be kenè din daan meveg̵ayi te igkevisti. Maan is utew zeisek is kedsarig niw kandin. 31Ne tenged kayi, kenè kew meseeng wey megkag̵i te, ‘Hengkey is egkekaan tew, ne hengkey is ed-inumen tew, ne hengkey zaan is igkevisti tew?’ 32Iyan heini igkeseeng te menge etew he wazà medtuu te tutuu he Megbevayà. Iyan, is Amey tew he Megbevayà he ziyà te langit, netuenan din he zaan he egkinehenglanen niw is iring kayi. 33Iyan, sikiyu mulà, kinahanglan he iyan mahal ziyà te g̵ehinawa niw is kebpahadì niw kandin wey is metazeng he ulaula he ebpeveelan din keniyu ne zutun ibeg̵ey zin keniyu is langun he egkinehenglanen niw. 34Kenè kew meseeng ke hengkey is menge mereg̵en he egkeulaula niw te huziyan he andew su wey niw en heeyan isipa zutun te andew he egkehitavù en. Iyan dà isipa niw is guntaan en he egkehitavù keniyu.”

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index