Search form

Mateo 8

Is Kebewii te It-iten

(Mateo 8:1-4; Marcos 1:40-45; Lucas 5:12-16)

1Ne midtupang si Jesus ne utew mezakel he menge etew is nemenduma kandin. 2Ne zutun, duen it-iten he mid-uvey ziyà te kandin. Ne heini is it-iten, midluhuzan din si Jesus ne migkag̵i te, “He Zatù, emun meupiya zà te g̵ehinawa nu netuenan ku he egkeulian a kenikew kayi te utew meremerik he egezamen ku.” 3Ne midampà sikandin ni Jesus te egkag̵i te, “Utew meupiya te g̵ehinawa ku. Meulii ka.” Ne zutundutun nehanewhanew zutun te etew haazà is it-it din. 4Ne migkeg̵iyan ni Jesus te, “Pemineg ka, Mama, kenè nu tudtula ziyà te minsan hentei, kekenà, pehendiyè ka g̵untaan te memumuhat he midhimu te Megbevayà wey zin maahà he neulian ka; ne tumana nu sikan is pemuhat he insug̵ù dengan ni Moises te it-iten, su wey metueni te langun he neulian ka iyan.”

Is Kebewii Zuen te Sulug̵uen te Kepitan

(Mateo 8:5-13; Lucas 7:1-10)

5Ne zutun midhendiyà si Jesus te inged he Kepirnaum. Ne te kedseled din dutun te inged, duen etew he kenà Hudiyu he kepitan te nenggatus he sundaru he mid-uvey ki Jesus 6he egkag̵i te, “Datù, diyà te valey ku egkezeruwan is sulug̵uen ku. Minatey is divaluy he lawa zin ne merasey utew is egezamen din.” 7Ne migkag̵i si Jesus te, “Edhendiyan a ne ebewian ku wey sikandin meulii.” 8Ne midtavak haazà is kepitan te, “Kenà, Datù, su,” ke sikandin, “tenged te lavew ka kedì, kenà a zait he ebig̵atbig̵at pa maan kenikew he edhendiyà te valey ku. Utew ka mekeg̵eg̵ehem ne minsan ke egkag̵i ke zà te, ‘Meulii sikandin,’ ne egkeulian en is sulug̵uen ku. 9Netuenan ku heini su iring te zuen ebayàbayà kedì, ne zuen daan menge sundaru he ebeyveyaan ku. Ne edsug̵uen ku is sevaha he medhipanew ne edhipanew en. Ne edtewag̵en ku is sevaha he medhendini ne edhendini en; ne edsug̵uen ku zaan is sulug̵uen ku ke zuen ebpeveelan ku ne ebeelan din en. Ne iring din ded daan diyan te kenikew su is egkeg̵iyen nu ne egkehimu en.” 10Ne te nezineg ni Jesus heini, ne utew neinuinu ne ke sikandin diyà te menge etew he nemenduma kandin te, “Wazè ku pa meuma is etew he kevuwazan ni Israyil he iring kayi he utew mezesen is kedtuu zin. 11Ne kenè niw lipati heini is egkeg̵iyen ku he mezakel he etew he kenà menge Hudiyu he ziyà ebpemuun te meziyù, diyà te zapit te edsilaan wey ziyà te zapit te edsenlepan, ne ebpekidtug̵en dan keuzemà ki Abraham wey ki Isaak wey ki Hakub diyà te ginhedian te Megbevayà. 12Iyan, mezakel zaan he kevuwazan ni Israyil he midteg̵enahan pezem te Megbevayà te ginhedian din, iyan, igketimbag sikandan diyà te merusirem he utew meziyù te ed-ubpaan te Megbevayà. Ne ebpemekekulahì dan is ebpemekengingitel he utew zan ebpemekedsendit.” 13Ne zutun migkeg̵iyan ni Jesus kes kepitan te, “Ulì ka; ne sumalà is midtuuwan nu iyan daan ed-ul-ulahan ku.” Ne zutundutun neulian haazà is sulug̵uen kayi te kepitan.

Is Kebewii te Menge Etew

(Mateo 8:14-17; Marcos 1:29-34; Lucas 4:38-41)

14Ne midhendiyà si Jesus te valey ni Pedro ne zutun neehè din is enug̵ang he vahi ni Pedro he edetengen ne kenè en ebpekeenew. 15Ne midampà ni Jesus is belad dà dutun te meritan ne zutundutun neulian. Ne mid-enew haazà is meritan ne midsuba sikandin te ibpekaan din engki Jesus.

16Ne hein mahapun dutun duen nemenelavuk ki Jesus he mezakel he menge etew he ebpen-uwit te mezakel he ebpenlelungen te menge mezaat he mulin-ulin. Ne mibpemewian ni Jesus sikandan pinaag̵i zà te lalag din ne nengeulian en sikandan. Ne mibpemewian din daan is langun he nengezeruwan ne nengeulian. 17Umba mid-ulaula zin heini su egketuman dutun kes netagnà dengan ni Esaias he ebpeneuven te Megbevayà, he egkag̵i te,

“In-awè din is menge zaru tew

ne mibewian din is menge ebpenggezamen tew.”

Is Ebpemenduma Pezem ki Jesus

(Mateo 8:18-22; Lucas 9:57-62)

18Ne sevaha he andew zutun naahà ni Jesus is mezakel he menge etew he nengetig̵um. Ne migkeg̵iyan din is menge sumusundan din te, “Edhendiyè kiw te zehipag.” 19Ne zutun mid-uvey kandin is sevaha he menunudlù te kesug̵uan. Ke sikandin diyà te ki Jesus te, “He Menunudlù, eduma a kenikew minsan hendei ka ebpevayà.” 20Ne migkag̵i si Jesus diyà te kandin te, “Is laku ne zuen surung he egkeubpaan din, ne is tagbis, duen din salag, iyan, siak is migeraran te Kakey te Menusiyà, minsan hendei e zà memekehizegà su wazà ed-ubpaan ku.” 21Ne zutun duen sevaha he sumusundan ni Jesus he migkag̵i te, “Datù, ed-ulì e zè pa su kenè e pa ebpekezuma kenikew taman te kenè pa egketapus is umur te amey ku. Ne emun igkeleveng ku en ne human a eduma kenikew.” 22Ne midtavak dutun si Jesus te, “Kenà, su iyan edleveng te menge minatey sikan is wazà mekezawat te untung he wazè din pidtemanan. Iyan, sikew mula, duma ka kediey.”

Is Kedewaya ni Jesus te Keramag

(Mateo 8:23-27; Marcos 4:35-41; Lucas 8:22-25)

23Ne zutun, mid-untud si Jesus te zekelà he avang ne miduma kandin is menge sumusundan din. 24Ne hein diyè dan en te lawed, ne midtekewtekew mebpengeramag te utew mevendes ne egkeselikuvungan en te vag̵el haazà is avang. Iyan, nekelipezeng dutun si Jesus. 25Ne mid-uvayan sikandin te menge zuma zin su ebpukawen dan. “Tevangi key, Datù,” ke sikandan, “su egkelavu en heini is avang ne egkengeg̵erè kiw en.” 26Ne migkag̵i si Jesus, “Maan is egkehandek kew? Maan is kenè kew ebpekesarig kediey?” Ne mid-enew si Jesus ne migkeg̵iyan din haazà is keramag wey haazà is menge vag̵el he med-engked dan. Ne zutun mibmelinew utew. 27Nengeinuinu is langun he menge zuma zin. “Hengkey he etawa heini?” ke sikandan, “su minsan is keramag wey menge vag̵el ne ebpemineg kandin!”

Is Kebewii Zuen te Menge Etew he Midsuukan te Menge Mezaat he Mulin-ulin

(Mateo 8:28-34; Marcos 5:1-20; Lucas 8:26-39)

28Ne nekezunggù dan diyà te zehipag te ranew diyà te tanà he sakup te inged he Gedara. Ne zuen midsinug̵ung ki Jesus dutun he zezuwa he etew he ziyà ebpuun te menge surung te pangpang he penlevengà. Midsuukan haazà is dezuwa te menge mezaat he mulin-ulin he ebpekekaid ne tenged kayi egkengehandek is menge etew he ebayà dutun. 29Ne mibensag̵an dan si Jesus, ke sikandan te, “Sikew is Anak te Megbevayà, edsilutan key ve kenikew te wazè pa meuma is midtelaan he timpu?” 30Ne zutun te uvey, duen mezakel he menge vavuy he ebpemenuwal. 31Midhangyù ki Jesus haazà is menge mezaat he mulin-ulin, ke sikandan te, “Emun edsegseg̵en key kenikew, tug̵uti key he mekesuuk key keniyà te menge vavuy.” 32Ne midtavak si Jesus te, “Egkehimu.” Ne mid-awè dan ne midsuukan dan haazà is menge vavuy. Ne is langun he menge vavuy, nemelelag̵uy zan petupang dutun te utew mesilid he kelendig̵an ne mid-agbur zan diyà te ranew zutun ne nengelened dan maamin.

33Ne zuen menge etew he ebpemen-elima zutun te menge vavuy, ne nemenhendiyè dan te inged is ebpemelelag̵uy ne midtudtulan dan is menge etew ke hengkey is nehitavù duen te midsuukan te mezaat he mulin-ulin wey kes menge vavuy. 34Ne hein netuenan heini te menge meg̵inged mibeyaan dan si Jesus. Ne hein neuma zan, midhengyuan dan he med-awà sikandin dutun te inged dan.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index