Search form

Ruma 4

Is Kedtuu ni Abraham

1Penenglitan si Abraham is kepuun dey te menge Hudiyu, hengkey is netuenan din? 2Netuenan ta he kenà iyan ketezengan ke maan is mid-isip te Megbevayà sikandin he metazeng su wazè din mesupak is egkesuatan te Megbevayà. Su ke wazà supak din, tutuu iyan he zuen din igkezantal. Iyan, netuenan ta he nekesupak gihapun si Abraham ne tenged dutun wazè din iyan igkezantal ziyà te etuvangan te Megbevayà. 3Umba netuenan ta heini su zuen insurat he Lalag te Megbevayà he edhenduen te, “Midtuu si Abraham te Megbevayà ne tenged dutun te kedtuu zin, mid-isip te Megbevayà sikandin he metazeng.” 4Ne ke zuen etew he edsuhulan su edtumanen din is ebpeveelan kandin, haazà is suhul zin, ne wazà iveg̵ey zà duen, kekenà, tenged te netuman din haazà is mibpeveelan kandin. 5Ne kenà iring dutun is ked-isipa te Megbevayà kenita he metazeng su g̵ag̵ew zà kenita. Umba mid-isip ki te Megbevayà he metazeng, kenà tenged te midtuman ta is mibpeveelan din kenita, kekenà, tenged dà te midtuuwan ta sikandin is ebpekehimu he mebmetazeng is menge mesinupaken. 6Iyan heini sikan is impesavut dengan ni Hadì David te kegkeg̵iya zin he utew zeyzey is etew he metazeng is ked-isipa kandin te Megbevayà su ebpeseyluwen te Megbevayà, kenà tenged te menge ulaula zin he meupiya, kekenà, tenged dà te kedtuu zin kandin. 7Su migkag̵i si Hadì David te,

“Utew zeyzey is etew he is menge kedsupak din,

ne nengepesaylu en wey is menge salè din,

ne nengelipatan en te Megbevayà!

8Utew zeyzey is etew he is menge mezaat he ulaula zin,

kenè en ed-isipen te Megbevayà!”

9Ne heini is kegkezeyzey he migkag̵i ni David, wazà heini ituvad kayi zà te kenami te menge Hudiyu, kekenà, intuvad daan diyà te menge etew he kenà menge Hudiyu. Su sumalà te nekag̵i ku en, si Abraham, midtuu sikandin te Megbevayà ne tenged dutun te kedtuu zin mid-isip te Megbevayà sikandin he metazeng. 10Ne keenu heini meulaula? Dutun te wazè pa si Abraham mebpesirkunsidar, he ke và dà egkeg̵iya, te kenè pa sikandin Hudiyu, mid-isip te Megbevayà sikandin he metazeng. 11Umba mibpesirkunsidar sikandin su nehimu is kedsirkunsidar he tuus diyà te lawa zin he mid-isip te Megbevayà sikandin he metazeng tenged te kedtuu zin dutun te wazè pa sikandin sirkunsidara. Ne nehimu si Abraham he kepuun tew, he ke và dà egkeg̵iya, egkeiringan te langun he edtuu, minsan te wazà sikandan sirkunsidara. Umba edtuu zan su wey isipa te Megbevayà sikandan he metazeng. 12Ne nehimu zaan si Abraham he kepuun, he ke và dà egkeg̵iya, egkeiringan te langun he menge Hudiyu he kenè dan iyan serig̵i is kedsirkunsidara kandan, kekenà, iyan dan serig̵i is kedtuu zan he iring te kedtuu ni Abraham te wazè pa sikandin sirkunsidara.

Is Saad Pinaag̵i te Kedtuu

13Dengan dà impenaad te Megbevayà ki Abraham wey te menge kevuwazan din he iyan sikandan ebpekevayàbayà te tivuuk he menusiyà. Umba impenaad heini, kenà tenged te midtuman ni Abraham is kesug̵uan, kekenà, tenged te midtuuwan ni Abraham is Megbevayà, ne tenged kayi te kedtuu zin mid-isip te Megbevayà sikandin he metazeng. 14Su emun iyan dà ebpekezawat kayi te impenaad te Megbevayà is etew he edtuman te kesug̵uan, wazè en pulus te kedtuu tew te Megbevayà, ne wazè en daan pulus te penaad te Megbevayà su wazà minsan hentei he ebpeketuman te kesug̵uan. 15Ne kenè kiw egkezeyzey pinaag̵i te kesug̵uan, su is kesug̵uan, ne iyan mulà igkepeuki kenitew te Megbevayà su kenè tew egketuman. Angin ke wazà kesug̵uan su kenà egkehimu he zuen egkesupak ta.

16Umba midhimu te Megbevayà he egkezawat tew is impenaad din pinaag̵i zà te kedtuu tew su wey mehimu heini pinaag̵i te g̵ag̵ew zin, ne kenà pinaag̵i te ed-ul-ulahan tew. Ne tenged kayi kenè en ebperis he egkezawat tew te langun he menge kevuwazan ni Abraham is impenaad te Megbevayà. Ne kenà iyan dà ebpekezawat is menge Hudiyu he nesakup te kesug̵uan, kekenà, elin daan is minsan hentei he zuen din kedtuu he iring ki Abraham su nehimu si Abraham he kepuun te langun he edtuu, Hudiyu se kenà Hudiyu. 17Ne zuen insurat he Lalag te Megbevayà diyà te ki Abraham, ke sikandin te, “Ibpenaad ku kenikew he edhimuwen ku sikew he kepuun te utew mezakel he menge kelasi te menge etew.” Ne zutun mid-isip din si Abraham he kepuun tew te langun he midtuu he iring kandin. Ne is Megbevayà he iyan edtuuwan tew, ne utew sikandin mekeg̵eg̵ehem su iyan ebpekevanhew te menge minatey, ne is minsan hengkey he wazè pa meulaula, netuenan din en he zaan iring te neulaula en. 18Si Abraham, minsan te henduen be te kenè en dutun egkehimu he egketuman is penaad kandin te Megbevayà, midtuuwan din gihapun is migkag̵i te Megbevayà he egkevuwad sikandin, ne nehimu iyan sikandin he kepuun te utew mezakel he menge etew. Su migkag̵i kandin te Megbevayà he iring kezakel is menge kevuwazan din te menge vituen diyà te langit. 19Ne zutun he timpu nenggatus en is penuig̵en ni Abraham, ne netuenan din he meg̵urang en utew sikandin, ne kenè en egkehimu he egkevuwad pa sikandin. Ne netuenan din daan he kenà ebpekeanak si Sara he esawa zin su kenà si Sara ed-anak. Ne minsan pa zutun, mezesen is kedtuu zin. 20Ne wazà sikandin meduwazuwa te penaad te Megbevayà, kekenà, midhemenan din is kedtuu zin ne mibpeselematan din is edhimuwen te Megbevayà. 21Su utew mezesen is kedsarig din he edtumanen te Megbevayà is penaad din. 22Ne tenged dutun te kedtuu ni Abraham, insurat dengan he mid-isip te Megbevayà sikandin he metazeng. 23Ne is insurat he lalag dengan he ebpesavut he mid-isip sikandin he metazeng, ne wazà isurat tenged dà ki Abraham, 24kekenà, tenged daan kenitew wey tew mesavut he ragkes kiw zaan dutun. Sikitew, ed-isipen kiw zaan te Megbevayà he metazeng emun edtuuwan tew sikandin. Iyan sikandin sikan is mibanhew ki Jesus he Nengazen tew. 25Iyan si Jesus kes midsug̵ù te Megbevayà wey mebpehimatey te silut tenged te menge kedsupak tew. Ne zutun mibanhew sikandin te Megbevayà wey mehimu he metazeng is ked-isipa kenitew te Megbevayà he iring te wazè kiw keenu mekeulaula te mezaat.

Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

© Wycliffe Bible Translators, Inc. 

More Info | Version Index