Search form

Nenged-ulaula 1:16

16“Menge suled,” ke sikandin, “kenà egkepakey ne kenà edtumanen ke Lalag te Eleteala ne impesurat te Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà ki David dengan. Su impekahi rin neraan te si Hudas se ebpalad ki Hisus diyà te menge etew ne edsigkem kandin.