Search form

Nenged-ulaula 1:7

7Ne midtavak si Hisus te, “Ke Amey ku rà se ebayàbayà dut te egketemanan kayi te ampew te dunya wey keenu egked-ulaula, ne kenà ini idtuhut ne egketuenan niyu.