Search form

Nenged-ulaula 10:46

46Su nerineg dan ini se kenà menge Hudiyanen ne nekelalag te kenà kandan ne kinehiyan te mideyù te Eleteala atag dut te gehem din.

Ketà ne migkahi si Pedro te,