Search form

Nenged-ulaula 11:12

12Ne migkehiyan a rut te Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà te ibperuma a ne kenà a meuru te kenà dan Hudiyanen. Ne ruen miduma kedì ne enem ne etew ne mibperetiyaya ki Hisus ne menge ruma ku diyà te inged ne Hupa.

“Guna su nekeuma key riyà te Sisariya,” ke si Pedro, “ne midlusud key en diyà te baley rut te Kepitan ne si Cornelio.