Search form

Nenged-ulaula 11:18

18Nerineg dà ini rut te menge mibperetiyaya ne Hudiyanen, ne mid-engked dan en te edsawey kandin. Nasì pà te mideyù dan te Eleteala te migkahi, “Embiya iring ketà ne mibpedsendit dan en bes dema diyà te Eleteala arà se menge etew ne kenà Hudiyanen ne ed-engkeran dan ke meraat ne ulaula ran su apey ran egketelimà ke umur ne warà edtemanan din.”