Search form

Nenged-ulaula 11:19

Diyà te inged ne Antiyuka lusud te inged ne Siriya ne ke Mibperetiyaya ki Hisus ne arà ke Neuna ne Ed-ingaranan te Kristiyanu

19Ketà te hewii ne kineimetayi ki Esteban, ne nevurahey ke menge mibperetiyaya su mekeatag dut te kedresaya kandan. Ne ruen duma ne nekeuma diyà te inged ne Pinisi, riyà te punul te Sipri, wey inged te Antiyuka lusud te inged ne Siriya se ebpesabut dut te Meupiya ne Tudtul mekeatag ki Hisus ugaid ne riyà dà te menge Hudiyanen.