Search form

Nenged-ulaula 12:1

Mid-iseg pà ini se kebpekesekiti Rut te Menge Etew ne Mibperetiayaya ki Hisus

1Ketà ne hewii te si Hirudis se egkamal ketà ne inged ne midrudsù sikandin te ebpekesakit dut te ruma ne mibperetiyaya ki Hisus.