Search form

Nenged-ulaula 13:18

18Lusud te neked-epat nepulù ne rahun diyà te tanà ne kenà egkeubpaan te etew se kinetigker dut te Eleteala kandan, misan warà dan medtuman te menge lalag din.