Search form

Nenged-ulaula 13:35

35Ne ruen pà lavew impesurat te Eleteala ki David ne migkahi ni Hisus te,

‘Siaken se metulanged ne sugsuhuen nu

ne kenà nu idtuhut ne ini se lawa ku

ne egkeredak diyà te leveng.’