Search form

Nenged-ulaula 13:52

52Ne ke menge mibperetiyaya ki Hisus ne netetahak diyà te Antiyuka ne midlumun kandan ke Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà ne nehalew ran nevenar.