Search form

Nenged-ulaula 13:8

8Ugaid ne mibelavag kandan ini se metau ne ebaal te malik mata ne ed-ingeranan ki Barhisus ne ed-ingeranan ded maa ki Elimas (su ini se ngaran din dut te kinehiyan ne Gerisiyanen) su kiyug din ne kenà ebpekeperetiyaya ke gubinedur ki Hisus.