Search form

Nenged-ulaula 14:22

22Ketà ne menge inged ne impenurù dan se ibpeiseg ke keduma dut te langun ne menge mibperetiyaya ki Hisus ne mibag-et dan ke hinawa dut te menge etew te kenà medlekà dut te peretiyaya ran. Su impesabut dan te, “Ebpevayà ki pà iyan te menge kemerehenan te kenà ki pà ebpekelusud dut te Edetuan te Eleteala,” ke sikandan.