Search form

Nenged-ulaula 14:5

5Ne ketà ne ruen menge Hudiyanen wey kenà Hudiyanen abpeg dut te egkeunutan dan ne mid-upakat dan se ebpekesekitan dan si Pablo ki Bernabe su ibperumbag dan te batu.