Search form

Nenged-ulaula 14:9

9Mibpemineg din ini se lalag ni Pablo. Ne netuenan ni Pablo se mibperetiyaya arà se etew ne egkeulian sikandin, tembù be midtengtengan ni Pablo sikandin