Search form

Nenged-ulaula 15:23

23Ne impepeewit dan kandan ke surat ne ini se migkahi rin,

“Ini se surat ne kayi ebpuun te menge suled niyu ne mibperetiyaya ki Hisus kayi te Hirusalim, ke menge kedserihan wey ke menge pekilukesen. Meupiya key kayi, ugaid ne memenu kew keniyan langun ne kenà Hudiyanen ne menge suled dey te mibperetiyaya ki Hisus keniyan te inged ne Antiyuka wey riyà te menge pruvinsiya te Siriya wey Silisiya.