Search form

Nenged-ulaula 15:31

31Ne ini se menge mibperetiyaya, nevasa ran ne nengehalew ran nevenar su nevag-et ke hinawa ran mekeatag dut te lalag ne nevasa ran.