Search form

Nenged-ulaula 15:9

9Warà pebiraa te Eleteala,” ke si Pedro, “ke sikami ne menge Hudiyanen wey ke menge etew ne kenà Hudiyanen su ibpeliyu rin dema sikandan dut te kedusa rin te salà dan sabap dut te kineperetiyaya ran ki Hisus.