Search form

Nenged-ulaula 16:36

36Ne ketà ne mibpenudtul ini dut te ebantey diyà te ki Pablo se egkahi te, “Insuhù te menge egkeunuten ne Rumanu ne ibpelihawang kew en ki Silas. Ebpekeawà kew en ne up-upiya kew rà!”