Search form

Nenged-ulaula 17:16

Si Pablo ne Riyà te Inged ne Etenas

16Ne tehaad te kedtehari ni Pablo ki Silas wey si Timoteo riyà te inged ne Etenas, ne neliveg se itungan din te nekita rin ne medmerakel ne ledawan ne ebpengerapen dut te menge etew ketà.