Search form

Nenged-ulaula 17:5

5Ugaid ne ke menge Hudiyanen ne warà mibperetiyaya ne nesihi, ne miburun dan ke menge merupangdupang wey mepauk ne menge etew ne mid-eneb dan ini se lusud te inged te ebaal te lingasa. Ne mibpendiyà dan te baley ni Jason su ebpemengaan dan si Pablo ki Silas su apey ran meewit diyà te menge etew.