Search form

Nenged-ulaula 18:16

16Ne ketà ne impelihawang dan en diyà te kukuman.