Search form

Nenged-ulaula 18:19

19Nekeuma ran diyà te inged ne Ipisu ne ketà pà med-ubpà si Priscila ki Akila. Ugaid ne mid-awet dà si Pablo kayi, ne mibpendiyà te baley ne ebpengedian te menge Hudiyanen te penduan dan ne mibpekidlalag dut te menge Hudiyanen ketà.