Search form

Nenged-ulaula 18:8

8Ne si Crispo, ke egkeunutan dut te baley ne ebpengedian te menge Hudiyanen, abpeg ke menge emurà diyà te baley rin ne mibperetiyaya te Kerenan. Ne ruen merakel ketà te inged ne Kurintu ne nekerineg te Meupiya ne Tudtul ne mibperetiyaya wey mibunyahan dan.