Search form

Nenged-ulaula 18:9

9Senge kerukileman ketà ne mibpekitakita ke Kerenan ki Pablo se egkahi te, “Kenà ka egkeandek! Kenà ka ed-engked se ebpesabut te Lalag ku, ugaid ne iseg ka.