Search form

Nenged-ulaula 19:22

22Ketà ne impeuna rin diyà te Mesidunya arà se deruwa ne ruma rin, si Timoteo ki Erastu, ne dutun ne diyà pà sikandin te pruvinsiya te Asiya.