Search form

Nenged-ulaula 19:3

3Ne ke si Pablo te, “Engkey se impenurù keniyu ketà te kinebunyahi keniyu?”

“Ke meana rin ne ke kebunyag ne nekahi ni Juan ke ebpembunyag,” ke sikandan.