Search form

Nenged-ulaula 19:6

6Ne ketà te indampen ni Pablo ke belad din kandan ne midlumun kandan ke Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà ne nekelalag dan te menge kinehiyan ne kenà kandan wey impayag dan arà se impesabut kandan te Eleteala.