Search form

Nenged-ulaula 2:10

10Duen ruma tew ne riyà ebpuun te Prigiya, ebpuun te Pempilya, ebpuun te Ihiptu wey ebpuun te menge inged ne lusud te Libya ne uvey te inged ne Sirini. Duen dema ebpuun te inged ne Ruma