Search form

Nenged-ulaula 4:18

18Ketà ne mid-umew ran si Pedro ki Juan ne imbaag dan kandan ne migkahi te, “Kenà niyu en be igkepenurù etawa ibpekelalag ini mekeatag ki Hisus.”