Search form

Nenged-ulaula 5:10

10Arà dà ne nepileyen sikandin ketà te sineruwan ni Pedro su minatey en. Guna su midlusud en ini se menge menguwed ne meama ne nekita ran ne minatey en sikandin, ne mibinting dan en diyà te liyu ne inleveng dan en maa diyà te uvey te leveng te esawa rin.